คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

 1. นายโคทม อารียา – ประธานกรรมการ
 2. นางสาวกาญจนา กาญจนสุต – รองประธานกรรมการ
 3. นายยรรยง เต็งอำนวย – กรรมการ
 4. นายปานใจ  ธารทัศนวงศ์ – กรรมการและเหรัญญิก
 5. นายสุรศักดิ์  สงวนพงษ์ – กรรมการและเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการนโยบายชื่อโดเมนของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย 17 หน่วยงาน และ 2 บุคคล

 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • กองบัญชาการกองทัพไทย
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
 • สภาหอการค้าไทย
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
 • สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
 • สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UNINET)
 • สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 • บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด (ในฐานะตัวแทนผู้รับลงทะเบียน)
 • บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด (ในฐานะผู้ดูแลฐานข้อมูล)