BKNIX Peering Forum 2017: 15-16 พฤษภาคม 2560

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ร่วมกับ บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด กำหนดจัดประชุม BKNIX Peering Forum ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม วี กรุงเทพ...