มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
เป็นองค์กรที่ดำเนินงานในรูปแบบที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็น ศูนย์กลางในการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและชื่อโดเมน ประสานความร่วมมือกับองค์กรอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ สนับสนุนการศึกษาวิจัย การพัฒนาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในด้านอินเทอร์เน็ต โดเมนเนมและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ซึ่งไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

IDN – Internationalized Domain Name

โดเมนเนมอักขระท้องถิ่น

Internationalized Domain Name (IDN) คือ ชื่อโดเมนที่สามารถประกอบด้วยอักขระ (character) อื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจาก 37 อักขระในรหัส ASCII ซึ่งได้แก่ การใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (อักษรโรมัน) A-Z, ตัวเลขอารบิก 0-9 และเครื่องหมายยัติภังค์ (-)

แต่เดิมการจดทะเบียนชื่อโดเมนเนมถูกจำกัดให้ จดด้วยตัวอักขระ ASCII เท่านั้นเนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบชื่อโดเมน ต่อมาเมื่อมีระบบ IDN เราจึงสามารถใช้ตัวอักษรภาษาไทยอันหมายรวมถึงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเครื่องหมายอื่น ๆ ในภาษาไทย ในการกำหนดชื่อโดเมนได้