ในการก้าวเข้าสู่ยุคสารสนเทศของสังคมปัจจุบัน ความแพร่หลายของเทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตนับเป็นตัวแปรสำคัญที่มีบทบาทต่อการไหล่บ่าขององค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ส่งผลให้คนทั่วไปสามารถมีพัฒนาการของความเข้าใจต่อหลายอย่าง รวมทั้งเรื่องเทคโนโลยีในทิศทางที่ไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเป็นตัวกลาง

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation) คือองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโดเมนโดยดูแลในส่วนนโยบายของ .th และมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานส่วนหนึ่งเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเชิงบวกของทรัพยากรบุคคลในสังคมอินเทอร์เน็ตไทย มูลนิธิได้ตระหนักถึงช่องทางที่เปิดกว้างแก่บุคคลในการเข้าถึงแหล่งความรู้เชิงเทคโนโลยีผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเล็งเห็นการเชื่อมประสานระหว่างเทคโนโลยีและคุณภาพชีวิตอย่างไม่หยุดยั้งของสังคมปัจจุบันที่ทำให้หลายครั้ง การพัฒนาตัวเอง การพัฒนาสังคม และการพัฒนาเทคโนโลยี อาจเกิดขึ้นอย่างควบคู่กันไป

ในขณะที่ค่านิยมการใช้ประยุกต์เทคโนโลยีในปัจจุบันของประชาชนนักศึกษาทั่วไป มักเป็นไปในทางสร้างประสิทธิภาพและเติมเต็มความต้องการส่วนบุคคล ทางเราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะ ส่งเสริมค่านิยมและความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆอย่างเชื่อมโยงกับการพัฒนาสังคม โดยมีวิสัยทัศน์ว่าการกระตุ้นให้ประชาชนนักศึกษาทั่วไป คนภาค IT และนักกิจกรรมสังคมร่วมผลิตแนวคิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบูรณาการกับคุณภาพสังคม รวมทั้งมิตรภาพกับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างคนเหล่านี้ ที่สุดแล้วจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการช่วยพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของสังคมไทยในองค์รวม

Thailand Networking Group

หรือ THNG ก่อตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2552 โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยเพื่อให้เป็นเครือข่ายสังคมทีมีกิจกรรมเชิงรุก โดยยึดเป้าหมายหลัก คือ “IT for society : ไอทีเพื่อสังคม” เพื่อให้สังคมได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่แนวทางการประยุกต์ใช้ไอทีรอบตัวร่วมกัน ตลอดจนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวทางการส่งเสริมกิจกรรม THNG มีทั้งแบบ Online และแบบ Offline

2553 : THNG 1st Camp : IT Networking for Disaster Response

2554 : 2nd THNG Camp : IT for Disaster Response

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thng.in.th

updated: 13 Sep 2012