มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) จัดตั้งโครงการทุนสนับสนุนนักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน ปี 2552 โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับทุนนี้ต้องเป็นนักวิจัยที่จบปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี และต้องเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการค้นคว้าวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในแต่ล่ะปีจะมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุน ซึ่งในปีนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนจำนวน 2  ท่านดังนี้ (1) ดร.ประภาพร รัตนธำรง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2) ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งหมดจะต้องรายงานความก้าวหน้าในงานประชุมวิชาการ  ASIAN INTERNET ENGINEERING CONFERENCE (AINTEC) 2013  จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) …

งานประชุมวิชาการ AINTEC 2013  ในปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์
จ. เชียงใหม่  โดยนักวิจัยผู้ได้รับทุนจากมูลนิธิฯ ผ่านทางสกว. ได้มีโอกาสรายงานความก้าวหน้าในช่วง Poster Session  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมประชุมเป็นอย่างมาก

สำหรับงาน AINTEC 2013 ในปีนี้มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแสดง Poster Session ทั้งหมด 2 ท่าน ได้แก่

1.ดร.ประภาพร รัตนธำรง จาก ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นำเสนอในหัวข้อ Enabling Continued Operation of IT Services and Infrastructures During Floods and Other Disasters 
(Abstract: “http://www.interlab.ait.ac.th/aintec2013/cd/enabling-continued-operation-of-it-services.php“)

ดร.ประภาพร รัตนธำรง

ดร.ประภาพร รัตนธำรง นำเสนอผลงาน และตอบข้อซักถาม

2.ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอในหัวข้อ A Modular Framework for Real-time Data Delivery in Wireless Sensor Networks  
(Abstract: “http://www.interlab.ait.ac.th/aintec2013/cd/modular-framework-realtime.php“)

ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย

ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย นำเสนอผลงาน และตอบข้อซักถาม