โครงการอบรม Data Analytics และ Blockchain

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมของสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย: Data Analytics และ Blockchain

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Data Analytics with Pentaho BI, Weka, R, and Hadoop: From Business Intelligence to Data Science (27 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562) Show case พิเศษ: การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ BI:กรณีศึกษาการใช้งานทรัพยากรห้องสมุดระดับหลักสูตร พร้อม Solution Prototype และ Show Case Pentaho BI ของระบบ Logistics
  2. การอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet? รุ่นที่ 5 (12 – 14 มิถุนายน 2562) การบรรยายและสาธิตพิเศษ โครงการระดับชาติ พร้อมให้บริการ: “บล็อกเชนกับดิจิทัลไอดีไทย: โซลูชั่นการยืนยันตัวตนและการทำ e-KYC”


ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บสมาคม www.tatsc.or.th