วารสารดอทไทย ฉบับ ๒

วารสารดอทไทย ฉบับ ๒ : เยือนบ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก จ.บุรีรัมย์ ...


วารสารดอทไทย ฉบับปฐมฤกษ์

วารสารดอทไทย ฉบับปฐมฤกษ์ : เยือนแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก ...


ภาระของผู้ให้บริการตามร่างพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่

โดย  ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ และ นายกัมพล วิลัยพร : 24 มกราคม 2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. …. (“ร่างพระราชบัญญัติ”) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559...