คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

 1. นายโคทม อารียา – ประธานกรรมการ
 2. นางสาวกาญจนา กาญจนสุต – รองประธานกรรมการ
 3. นายยรรยง เต็งอำนวย – กรรมการ
 4. นายปานใจ  ธารทัศนวงศ์ – กรรมการและเหรัญญิก
 5. นายสุรศักดิ์  สงวนพงษ์ – กรรมการและเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการนโยบายชื่อโดเมนของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย 18 หน่วยงาน และ 3 บุคคล

ประเภทหน่วยงาน

 1. มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
 2. กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 4. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 5. กระทรวงศึกษาธิการ
 6. กองบัญชาการกองทัพไทย
 7. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 8. สภาหอการค้าไทย
 9. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 10. สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
 11. สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
 12. สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย
 13. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 14. สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UNINET)
 15. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 16. บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด (ในฐานะตัวแทนผู้รับลงทะเบียน)
 17. บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด (ในฐานะผู้ดูแลฐานข้อมูล)
 18. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ประเภทบุคคล

 1. พ.ต.อ.ญาณพล  ยั่งยืน
 2. นายชยา ลิมจิตติ
 3. นายวรรณวิทย์  อาขุบุตร