ก่อนจะมีกฎหมายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ค. 2562

เมื่อ 30 ปีที่แล้วเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีมีราคาแพงและมีใช้เฉพาะในบางหน่วยงานเช่นมหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐหรือบริษัทเอกชน เท่านั้น...


Wireless Edge Network for Sustainable Rural Community Networks

นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียนำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Wireless Edge Network for Sustainable Rural Community Networks ซึ่งเป็นงานทางวิชาการที่ทางมูลนิธิสารสนเทศเครือข่ายไทยให้ความสนับสนุน...


บทสรุปเนื้อหาจากงานเสวนาวิชาการเรื่อง “นโยบายไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับตัวของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์”

  โดย  ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์  : 25 พฤศจิกายน 2560 ปัจจุบันผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของเทศโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อการแก้ไขกฎหมายในปัจจุบัน...


อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet

จากที่มูลนิธิทีเอชนิคได้จัดงานสัมมนาBlockchain : The Next Internet ขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหัวข้อที่มาแรงและเป็นกระแสในวงการการเงินของโลกในขณะนั้น...


ข้อสังเกตจากบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. …

โดย  ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์  : 20 มิถุนายน 2560 ภายหลังจากที่ภาครัฐได้จัดทำร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเพื่อเสนอให้ภาคประชาชนได้เห็นร่างของกฎหมายดังกล่าว ...


Webinar – May 18 – WannaCry Ransomware: Why is it happening and (how) is it going to end?

Original from : https://www.internetsociety.org/blog/tech-matters/2017/05/webinar-may-18-wannacry-ransomware-why-it-happening-and-how-it-going-end What is happening with the WannaCry ransomware that has been attacking unpatched Windows computers around the world? How will it all end? What do we need to do collectively to deal with attacks like this? (Hint: Read Olaf's post.) To learn more and pose questions to a panel of experts, you can join our partners at the Geneva Internet Platform and...


Geneva Internet Disputes Resolution Policies 1.0 ตอนที่ 1

โดย    กนกนัย ถาวรพานิช : 27 มีนาคม 2560 หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นระหว่างเอกชนด้วยกัน หรือระหว่างรัฐกับเอกชน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับบุคคล ทรัพย์สิน...


ภาระของผู้ให้บริการตามร่างพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่

โดย  ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ และ นายกัมพล วิลัยพร : 24 มกราคม 2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. …. (“ร่างพระราชบัญญัติ”) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559...


ผลกระทบจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2559

โดย ดร. ภูมินทร์ บุตรอินทร์, ณัฐกานต์ พงษ์พันธ์ปัญญา : 6 มกราคม 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital Economy and Society) หรือ ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Ministry of information and...