เพื่อรองรับการขอจดทะเบียนชื่อโดเมนจากเครื่องหมายการค้า
ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการวาง นโยบายศูนย์สารสนเทศเครือข่ายประเทศไทยครั้งที่ 1/2543 วันที่ 31 สิงหาคม 2543 เห็นสมควรให้การจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ “.CO.TH” ของแต่ละ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถกระทำได้มากกว่า 1 ชื่อ โดยชื่อที่สามารถจดได้นอกเหนือจากชื่อ/ชื่อย่อ/ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อบริษัทจะต้องเป็นการค้า (Trademark) ที่มีการจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยระเบียบดังกล่าวนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดนโยบาย ดังนี้
  1. การขอจดทะเบียนชื่อโดเมนที่ เป็นชื่อ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยังใช้เงื่อนไขเดิมคือ ต้องเป็นชื่อเต็ม/ชื่อย่อ/ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด นั้น ๆ และต้องแสดงหลักฐานการจัดตั้ง บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  2. – ทะเบียนบริษัท (ท.ค.0401)

       – หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
       – ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
       – ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09)
       – ทะเบียนประกอบธุรกิจของบริษัทต่างด้าวในประเทศไทย (ท.ค.0506)
  และการขอจดทะเบียนโดเมนที่เป็นชื่อขององค์กรนี้จะสามารถขอได้เพียงหนึ่งชื่อต่อหนึ่งองค์กรเท่านั้น

 1. การขอจดทะเบียนชื่อโดเมนที่มาจากเครื่องหมายการค้า (Trademark) จะต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ซึ่งได้ดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง
 2. การขอจดทะเบียนชื่อโดเมนที่มาจากเครื่องหมายการค้า (Trademark) ไม่สามารถใช้ชื่อย่อหรือใช้เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องหมายการค้าได้
 3. คำแปลของเครื่องหมายการค้า ไม่สามารถนำมาขอจดทะเบียนชื่อโดเมนได้ ยกเว้นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นมีการระบุเครื่องหมายการค้าเป็นภาษาอังกฤษอยู่ด้วย
 4. ในกรณีที่ไม่มีการขอจด ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นภาษาอังกฤษไว้ สามารถใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษซึ่งพ้องเสียงกับภาษาไทย) ในการขอจดทะเบียนชื่อโดเมนได้
 5. ในกรณีที่บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมดสิทธ์ในเครื่องหมายการค้า (Trademark) ใด ๆ ผู้อื่นสามารถทักท้วงเพื่อขอยกเลิกชื่อโดเมนที่มาจากเครื่องหมายการค้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นๆ ได้
 6. ในกรณีที่เครื่องหมายการค้า (Trademark) และ/หรือ ชื่อ/ชื่อย่อ/ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรงกัน ให้ยกผลประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ขอจดทะเบียนโดเมนก่อน (First-Come-First-Serve Basis)
 7. ในกรณีที่เกิดข้อโต้แย้งขึ้น THNIC จะไม่เป็นตัวกลางในข้อขัดแย้งใด ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างผู้ถือครองโดเมนเนม คู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะต้องทำการตกลงกันเอง และแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทาง THNIC ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
 8. ทีเอชนิค ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาตการจดทะเบียนชื่อโดเมนในขั้นตอนสุดท้าย

*** คำร้องใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายใหม่ข้างต้นซึ่งยื่นต่อ THNIC ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 จะถือเป็นโมฆะ

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในต่างประเทศ มีข้อพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้

ทีเอชนิคได้เปิดให้บริษัท, หน่วยงาน, องค์กร ที่เป็นผู้แทน (representative office) ให้กับบริษัท, หน่วยงาน, องค์กรต่างชาติที่มีเครื่องหมายการค้ามากกว่า 1 ตัว สามารถจดชื่อโดเมนได้ตามจำนวนเครื่องหมายการค้านั้นภายใต้ .co.th โดยบริษัท, หน่วยงาน, องค์กรที่เป็นผู้แทน จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากบริษัทต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย