นโยบายการให้บริการชื่อโดเมน .th และ .ไทย

(ฉบับปรับปรุงปี 2561)

วันที่ประกาศ : 1 มกราคม พ.ศ. 2561
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 กุมภาพันธ์ 2561
หมายเหตุ : นโยบายนี้ไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ประกาศใช้ “นโยบายการให้บริการชื่อโดเมน .th และ .ไทย” ฉบับปรับปรุงปี 2561 เพื่อเพิ่มความชัดเจนและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ โดยมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญในเรื่องจำนวนชื่อโดเมนที่อนุญาตให้ถือครองได้มากกว่า 1 ชื่อต่อบุคคล/นิติบุคคลครอบคลุมถึงชื่อโดเมนที่เป็นชื่อองค์กรด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 และจะมีผลบังคับใช้ใน วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (นโยบายนี้ไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง)


ดาวน์โหลด นโยบายการให้บริการชื่อโดเมน .th และ .ไทย ฉบับปรับปรุงปี 2561