จุลสารดอทไทย ฉบับ ๘ : สืบสานตำนานจากอดีต ถึงปัจจุบัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง