ระบบชื่อโดเมนนานาชาติ : คนไทยได้รับประโยชน์และผลกระทบอย่างไร

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่: 21 มกราคม 2552
เวลา: 13.00 – 16.30 น.
สถานที่: ห้องดวงกมล ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้
รูปแบบกิจกรรม: งานสัมนาเวิร์คชอบ
หมายเหตุ :ร่วมจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

บทสรุปกิจกรรม

การประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “ระบบชื่อโดเมนนานาชาติ : คนไทยได้รับประโยชน์และผลกระทบอย่างไร” จัดขึ้น วันที่ 21 มกราคม 2552 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องดวงกมล ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย โดยเนื่องมาจากในเวทีโลกได้มีการเตรียมการนำอักขระภาษาท้องถิ่น มาใช้เป็นชื่อโดเมนระดับบนสุด (Internationalized Domain Name : IDN) ซึ่งในการประชุมนี้ ได้นำเสนอพัฒนาการของระบบชื่อโดเมนนานาชาติ และรายละเอียด “โครงการจัดทำแผนการพัฒนาชื่อโดเมนนานาชาติแบบเร่งด่วนสำหรับชื่อโดเมนรหัส ประเทศระดับบนสุด (Implementation Plan for IDN ccTLD Fast Track Process)” ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นจากหลาย ๆ หน่วยงาน อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงไอซีที สมาคมโทรคมนาคม บริษัทนามไทย ราชบัณฑิตยสถาน และมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย โดยผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และได้ข้อสรุปความคิดเห็นหลักดังต่อไปนี้

– ประเทศไทย ควรเข้าร่วม IDN ccTLD Fast track ภาษาไทย เช่น .ไทย เป็นต้น
– ควรทำการศึกษาเรื่อง IDN ccTLD และ new gTLD เพื่อยื่นเสนอชื่อที่เหมาะสม พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมต่าง ๆ เช่น จัดทำรายชื่อสงวน เพื่อป้องกันการจดทะเบียนชื่อดังกล่าวเป็น TLD ใหม่ เป็นต้น

ทั้งนี้ผลสรุปทางด้านปฏิบัติอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับ IDN ccTLD และ New gTLD จะเป็นอย่างไร คงต้องคิดตามกันต่อไป สำหรับมูลนิธิฯ นั้น ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้เรื่อง IDN ccTLD นี้ ซึ่งท่านสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ