ทีเอชนิค ประกาศ “นโยบายการให้บริการชื่อโดเมน .th และ .ไทย” ฉบับปรับปรุงปี 2561

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ประกาศใช้  “นโยบายการให้บริการชื่อโดเมน .th และ .ไทย” ฉบับปรับปรุงปี 2561 เพื่อเพิ่มความชัดเจนและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ โดยมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญในเรื่องจำนวนชื่อโดเมนที่อนุญาตให้ถือครองได้มากกว่า 1 ชื่อต่อบุคคล/นิติบุคคลครอบคลุมถึงชื่อโดเมนที่เป็นชื่อองค์กรด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 และจะมีผลบังคับใช้ใน วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (นโยบายนี้ไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง)

นโยบายการให้บริการชื่อโดเมน .th และ .ไทย ฉบับปรับปรุงปี 2561  [ ไทย ] [ English ]


THNIC announces  .th and .ไทย service policy updates  B.E.2561 (2018)

Thai Network Information Center Foundation announces “.ไทย service policy updates  B.E.2561 (2018)”  to increase clarity and convenience for users. One significant change; number of domain names that allows multiple names per person covering to domain naming from organization name.

Announce date on 1 January 2018 and effective date on 01 February 2018 (This Policy update is not retrospective.)

.th and .ไทย service policy updates  B.E.2561 (2018)  [ English ] [ ไทย ]