ทีเอชนิคประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายและข้อกำหนด

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ประกาศใช้นโยบายและข้อกำหนดใหม่สำหรับชื่อโดเมน .th เพื่อสร้างความชัดเจนสำหรับผู้ขอจดทะเบียนชื่อโดเมน โดยประกาศ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ มีผลบังคับใช้ วัน ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

หมายเหตุ : นโยบายนี้ไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง

เอกสารนโยบายการให้บริการชื่อโดเมน .th และ .ไทย ฉบับใหม่ปี 2556 [ ไทย ] [ English ]


THNIC announce revised Policies and Procedures

Thai Network Information Center Foundation announce to use Policies and Procedures in new version in order to make .th registrant to be clear for .th Policies and Procedures.  This revised Policies and Procedures is announced on 1 March 2013 and will active on 1 April 2013.
Note: This Policy and Procedures is inapplicable to the past

Document for .th & .ไทย in new version 2013 [ ไทย ] [ English ]