วิทยากร / Speaker

ดร ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

อดีตผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และอดีตผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เอกชน ด้านดิจิทัลของประเทศไทย ได้แก่ บริษัทเทรดสยามจำกัด และ บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด มหาชน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยของแก่น และเป็นกรรมการในระดับชาติหลายคณะ เช่น คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์

ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์   ได้รับประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูงทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันรับตำแหน่งเป็น อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง), รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำศูนย์ลำปาง, รองผู้อำนวยการ โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายการเงินการธนาคาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรรมการ หลักสูตรปริญญาโทสาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ กรรมการ ศูนย์ศึกษากฎหมายจีนและอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณเกศรินทร์ ภูกิจ

นางเกศรินทร์ ภูกิจ ได้รับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และรัฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี (สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย)

คุณวโรรส โรจนะ

          คุณวโรรส โรจนะ ได้รับปริญญาเอกจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปริญญาโทการตลาด หลักสูตรนานาชาติ  ในปี  2008  และปัจจุบันได้รับตำแหน่งเป็น  ผู้ร่วมก่อตั้ง, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด  และ  นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด

         ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด  ได้รับปริญญาเอกจาก  Electronics Systems Engineering Essex University, UK   ในปี 2532 ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ได้รับตำแหน่ง กรรมการบริหาร บริษัทเทรดสยาม จำกัด ในปี 2543 ,ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในปี 2544 ,รองผู้อำนวยการ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2546 ,ผู้อำนวยการ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2549 ,ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ปี 2554 และปัจจุบัน ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ได้รับตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) (สพร.)

ดร.ภูมิ ภูมิรัตน

          ดร.ภูมิ ภูมิรัตน  ได้รับปริญญาเอกจาก  University of California, Davis  ในปี 2009  ในสาขาความมั่นคงปลอดภัยสารเทศด้านการออกแบบระบบให้ปลอดภัยและรักษา  Privacy และ Modern Cryptography.  เป็นนักวิจัย  นักวิชาการ  และที่ปรึกษาให้กับองค์กร  ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปัจจุบัน  ดร.ภูมิ  เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีให้กับ  ก.ล.ต.  เป็นที่ปรึกษาของสมาคมฟินเทค และเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

Mr.Vissut Medhisuvakul

          Vissut Medhisuvakul – we are the transformation partner. Khun Vissut is leading Modern Workplace business group at Microsoft (Thailand) Ltd. Following the Microsoft’s company mission, he is helping customers to understand the important and the impact of digital transformation to Thailand’s economic. Coming from technology background, he evangelizes Microsoft’s technology that enables new way of work, transformation of workforce creates the new culture of work and leads to work-life-integration and better collaboration within organization.

ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ

          ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ ได้รับปริญญาเอก PHDCS สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ University of Louisiana at Lafayette,U.S.A. ปี พ.ศ. 2537 (ทุน พสวท.) ได้รับตำแหน่ง ผู้อํานวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 ตุลาคม 2549 ,ผู้อํานวยการหน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ตุลาคม 2553, ผู้อํานวยการหน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคํานวณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 พฤศจิกายน 2556 และปัจจุบันได้รับตำแหน่งเป็น รองผู้อํานวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สายงานกลยุทธ์องค์กร และโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณสุภัทร์ พรนภา

          VP of Technology, Throughwave Supart Pornnapa, a veteran software architecture, started his coding career in his hometown Bangkok, Thailand. He later moved to continue his career path in designing, and pushing distributed software architecture in Silicon Valley, and had been in the Valley for twenty years more. Supart started his involvement with e-mail service back in 1990s with hosting just one server in his San Francisco apartment as alternate income source for his hobby, and growing that service to a room full of equipments before selling it off to a friend. With that experience, he later found Wavify to start large scale messaging appliance company, and has been working on it for the past 6 years.

คุณเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล

          คุณเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผู้ติดต่อด้านเทคนิคของโดเมน .th และ .ไทย ภายใต้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เธอเป็นผู้นำทีมในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานโดเมนและอีเมลภาษาไทยเพื่อลดช่องว่างการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย และเป็นสมาชิกของคณะทำงานวางนโยบายการใช้ภาษาไทยในระบบโดเมนเนมระดับบนสุด Label Generation Rules for Thai Script Panel ซึ่งทำงานร่วมกับ ICANN (องค์กรระหว่างประเทศ ผู้บริหารจัดการทรัพยากรอินเทอร์เน็ตโลก)

Mr.edmon Chung

          Edmon Chung is serving as the CEO for DotAsia Organisation and heads the secretariat for the Asia Pacific Regional Internet Governance Forum (APrIGF). Edmon serves also on the board of the Internet Governance Forum Support Association (IGFSA), and on the Executive Committee of Internet Society Hong Kong, which serves as the secretariat for the Asia Pacific Regional At-Large Organisation (APRALO) and participates extensively on Internet governance issues.

Since 2002, Edmon played a leadership role in the region-wide .Asia initiative. DotAsia is a not-for-profit organization with a mandate to promote Internet development and adoption in Asia. Since its launch in 2008, DotAsia has contributed significantly to a variety of community projects in Asia, including for example: Go.Asia, ISIF.Asia, NetMission.Asia, MaD.Asia and others.

Edmon is an inventor of patents underlying technologies for internationalized domain names (IDN) and email addresses on the Internet. Edmon has served on many global IDN related committees, including technical and policy groups, that made it possible for the introduction of multilingual domain names and email addresses on the Internet. Edmon won the Most Innovative Award in the Chinese Canadian Entrepreneurship Award in 2001. In 2000, Edmon was selected by The Globe and Mail as one of the Young Canadian Leaders. Between 2006 and 2010, Edmon served as an elected member on the ICANN GNSO Council. Between 2010 and 2012, Edmon served as an elected member on the ICANN At-Large Advisory Committee (ALAC) from the Asia Pacific Region. Between 2006 and 2011, Edmon served as an elected member of the Elections Committee of the Hong Kong Special Administrative Region in the Information Technology Subsector.

Edmon has a Bachelor of Applied Science and Master of Engineering from the University of Toronto

Mr. Ashish Modi

          Mr. Ashish Modi Currently Mr Ashish Modi is the Country Head- Corporate Affairs in Data Xgen Technologies Pvt Ltd and his current profile pertains to liaison with the Government, public and private sectors. He works towards promoting his organization and its unique initiative in Indian as well as in the global market. Besides this, he also represents UASG (Universal Acceptance Steering Group) of ICANN in India as UA Ambassador to India where he is responsible for promoting IDN, EAI, and integration of languages in email technology and its universal acceptance on all systems and applications. Recently he has launched Korean Email Address during the World IT Show at Seoul, Korea