รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ

ปัจจุบัน

 • อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • Past President, World Association of Veterinary Laboratory Medicine

ประวัติการศึกษา

วุฒิ สถาบันการศึกษา
สพ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2511)
D.T.V.M. (Tropical Veterinary Medicine) University of Edinburgh (2513)
Ph.D (Tropical Animal Health) University of Edinburgh (2517)
Dip. In Vet.Epidem. University of Guelph (2520)

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

ตำแหน่งและความรับผิดชอบปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด

การศึกษา

 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณอำนาจ เนตยสุภา

การศึกษา

2543 นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน Unversity of London, London, UK (ทุนรัฐบาลอังกฤษ)
2539 นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา George Washington University, Washington DC., USA (ทุนรัฐบาลไทยตามความต้องการของสำนักงานอัยการสูงสุด)
2538 นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ The America Unversity, Washington DC., USA
2537 เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมป์
2536 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การทำงาน

เม.ย.-61-ปัจจุบัน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
เม.ย.60-มี.ค.61 อัยการจังหวัดสุพรรณบุรี
เม.ย.59-มี.ค.-60 อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
เม.ย.58-มี.ค.59 อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายฯ จังหวัดนครปฐม
เม.ย.57-มี.ค.58 อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายฯ จังหวัดสิงห์บุรี
เม.ย.56-มี.ค.57 อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอยุธยา
เม.ย.55-มี.ค.56 อัยการจังหวัด สคช. จังหวัดสมุทรสาคร
เม.ย.54-มี.ค.55 อัยการจังหวัด สคช. เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ต.ค.50-มี.ค.54 อัยการจังหวัดประจำกรม, สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
ต.ค.48-ก.ย.50 ผู้ช่วยเลขานุการอัยการสูงสุด (ท่านพชร ยุติธรรมดำรง)

คุณธีรพล สุวรรณประทีป

Practice description
Dhiraphol Suwanprateep is a partner in Baker McKenzie’s Bangkok office, where he is head of the IT/Communications Practice Group and co-head of the Intellectual Property Practice Group. He joined the Firm in 1987 and became a partner in 1992. In his role, Dhiraphol advises clients on government initiatives, particularly Thailand’s Digital Economy Plan/Thailand 4.0 Development, which promotes the local ITC sector through strategies aimed at developing related infrastructure, accelerating innovation, and transforming the country’s economy into one that is based on digital technologies. His work also involves advising on the amended Computer Crime Act, which increases penalties for cyber crimes. Dhiraphol is a regular commentator and contributor to local, regional, and global media regarding the Thai government’s proposed initiatives and he frequently participates in local community events throughout the country.


คุณธานี โอฬารรัตน์มณี

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา

คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด เครื่องมือค้นหาสินค้าและเปรียบเทียบราคา (Shopping Search Engine and Comparison Platform) ใน 6 ประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม และนายกสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thai e-Commerce Association) รวมทั้งได้รับเกียรติเป็นวิทยากร และที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ประวัติเพิ่มเติม คลิก https://thanawat.co/about-me/ )

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด
 • นายกสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thai e-Commerce Association)

คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์

การทำงาน

 • Co-founder & Chief Technology Officer, Pantip.com

การศึกษา

 • ปริญญาโท การจัดการและกลยุทธ์ วิทยาลัยการจัดการมหิดล
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์

Dr.Dink is a Digital Innovator who has constantly been introducing or pushing for new initiatives within the Thai Internet Society for more than 10 years. He is an expert in Internet Infrastructure as well as a prominent writer and editor of numerous best seller books. His main current focus is in the web and mobile development technology, including the Internet of Things (IoT) field. He enjoys studying consumer behavior, customer relationship management, and brand loyalty in the digital world.

Current Work (2018)
Chief Everything Officer of Budnow Co., Ltd. – Online loyalty program service provider


ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์

การศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย รุุ่นที่ 55, สำนักฝึกอบรมเนติบัณฑิตสภา
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูงทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, สำนักฝึกอบรมเนติบัณฑิตสภา
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูงทางกฎหมายภาษีอากร, สำนักฝึกอบรมเนติบัณฑิตสภา
 • ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ, สำนักฝึ กอบรมวิชาว่าความแหุงสภาทนายความ
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย Aix-Marseille 3 (L’Université Pali Cézanne) (Master de recherché Droit Propriété Intellectuelle), ประเทศฝรั่งเศส, ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส (The Scolarship of France Gouvernement 2004-2006 Bourse d’excellence du programme Eife) (พ.ศ.2547-2548 )
 • นิติศาสตร์ ดุษฎีบัญฑิต(ปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยปารีส 2 (L’Université de Pantheon Assas) ประเทศฝรั่งเศส ทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูงทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งในปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงสาธารณส่ข ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • กรรมการ ศูนย์ศึกษากฎหมายฝรั่งเศส คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขุาย มูลนิธิสารสนเทศเครือขุายไทย
 • ที่ปรึกษากฎหมายเพื่อการวิจัยเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโทรคมนาคมสื่อสาร บริษัท TIME Consliting จำกัด
 • สมาชิกของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มประเทศที่ใชุภาษาฝรั่งเศส
 • ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 • ผู้ชุวยอธิการบดีฝุายวิชาการและวิจัย ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณศุภโชค จันทรประทิน

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (M.Sc. Information Security)มหาวิทยาลัยลอนดอน (Royal Holloway College, University of London)

คุณฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2557) วิชาที่รับผิดชอบ: กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง, สิทธิมนุษยชน, ทักษะวิธีวิทยาของกฎหมายไทย, Public International Law, Skills in Legal Language, Introduction to Japanese Legal System, Moot Court Civic Education, Mass Communication Law and Ethics (BJM), International Community and International Law (China-ASEAN Program), International Law and Regional Architecture in the Asia-Pacific Region (MAPS) Laws and Regulation in Design Practice (DBTM)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากฎหมายญี่ปุ่น คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ตั้งแต่ ธันวาคม 2557)
 • คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง ประเทศไทย (ตั้งแต่ 4 มีนาคม 2561)

การศึกษา

ก.ค. 2560 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshop On Teaching Of IHL ตามคำเชิญของ ICRC Thailand (25-27 ก.ค. 2560)
ก.ค. 2559 เข้าร่วมการอบรมที่ Seoul Academy of International Law ตามคำเชิญของ กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศเกาหลีใต้
ก.ค. 2556 หลักสูตรภาคฤดูร้อน The Hague Academy of International Law(Public International Law, General Course สอนโดย Prof. James Crawford)
2556 ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต LL.M. (in Law, Development and Governance) School of Oriental and African Studies (SOAS) (University of London), UK
2556 ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต LL.M. (in International Law program) Graduate School of International Cooperations Studies (GSICS), Kobe University, Japan *หลักสูตรDouble Degree Program ร่วมกับ SOAS
2555 ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิตLL.B, Kyoto University, Japan
2553 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Faculty of Law, University of Strasbourg, France
2551 Tokyo Gakugei University Senior High School, Japan
2548 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น Asia Bunka Kyokai, Japan
2546-2557 นักเรียนทุนรัฐบาล กพ.

คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์

Parkpoom Tripatana is currently on the management team of the dot TH Top Level Domain Name
Registrar, T.H.NIC company. He has been with the company since it started in 1999 and held its
Managing Director position until 2013. For the past four years, he has been involved with
community networks project under the THNIC Foundation, set up a social enterprise Net2Home
company and now he is its CTO. Parkpoom holds a Bachelor of Science degree in Computer
Science from Chulalongkorn University in 1998 and a Master of Management and Corporate
Financial degree from the School of Management, Shinawatra International University in 2013. He
was born in Ayutthaya but is now based in Pathum Thani, Thailand.


ซินแสโจว

ตอนเด็กๆเรียนหนังสือได้เก่งมากตั้งแต่อนุบาล สอบได้ที่ 1 และมาได้ที่ 1 อีกครั้งตอนช่วง ป.4-6 และได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้อง สอบติดเข้าโรงเรียนตอน ม.1 ได้ 2 แห่ง แต่ต้องเลือกเรียนโรงเรียนรัฐบาลใกล้บ้าน ไปสอบติดเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เมื่อเข้า ม.4 และ Entrance เข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ เป็นคนแรกของเด็กในหมู่บ้าน ช่วงนั้นได้เป็นประธานเยาวชนในหมู่บ้าน ทำกิจกรรมกับชมรม CU Chorus และเล่นกีฬารักบี้ ของคณะวิศวฯ

ชีวิตมาเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยได้อย่างไร

ช่วง เรียนเตรียมอุดมศึกษา มีโอกาสไปเข้าร้านหนังสือแถวสยามสแควร์บ่อยๆ ร้านประจำที่มักเข้าไป คือ ดวงกมล ที่มีหนังสือวิชาการมากมาย และชอบไปอ่านหนังสือแนวโหราศาสตร์อยู่บ่อยครั้ง จนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัย ก็มักไปหาหนังสืออ่านทั้งในศูนย์หนังสือ และร้านหนังสือในบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย

เมื่อเริ่มทำงานช่วงแรก ไปทำงานต่างจังหวัด ห่างหายไปจากเรื่องโหราศาสตร์ไปสักพักใหญ่ จนกลับเข้ามาทำงานในกรุงเทพอีกครั้ง และใน พ.ศ.2539 มีโอกาสเข้าไปทำงานกับกลุ่มบริษัทระดับประเทศ ที่มีความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยเป็นอย่างมาก

เข้า ไปเกี่ยวข้องกับซินแสของบริษัทหลายต่อหลายครั้ง ในการปรับแก้ไขฮวงจุ้ยอาคาร ช่วงนี้เริ่มสะสมหนังสือโหราศาสตร์ต่างๆมาอ่านศึกษาและไปเรียนที่สมาคมชมรม ต่างๆ จนจบหลักสูตร และสอบได้คะแนนอันดับ 1 ของวิชาหลายสาขาวิชาของสมาคมฯ จนได้รับคำชมเชยจากอาจารย์นายกสมาคมฯในขณะนั้น  เมื่อเรียนจบจากสมาคมชมรม ก็ได้นำวิชาความรู้มาใช้ร่วมกับงาน และได้สัมผัสช่วยงาน เตรียมงานให้ซินแสของเจ้าสัว หลายต่อหลายครั้ง เมื่อถูกเชิญเข้าไปอยู่ในกลุ่มบริษัทของเจ้าสัวโดยตรง ยิ่งทำให้ต้องใช้วิชาที่เรียนมากับลูกค้าหลายๆท่าน และตรวจทานฮวงจุ้ยเบื้องต้นให้ซินแสประจำตัวของเจ้าสัวทุกๆครั้ง ยิ่งเพิ่มพูนประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและความมั่นใจให้กับตนเองอย่างมาก ตลอดระยะเวลาที่ได้ทำงานในกลุ่มบริษัทดังกล่าวเป็นเวลาหลายปี

อย่างไร ก็ตามถึงแม้จะมีประสบการณ์มากเพียงไร ก็ยังหมั่นไปทบทวนและช่วยงานอาจารย์ที่มูลนิธิอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มมากยิ่งๆขึ้นไปอีก

ในการเข้าไปแก้ ไขดวงฮวงจุ้ยต่างๆ ก็มีกรณีที่น่าสนใจหลายๆกรณี ที่จะนำมาแบ่งปันเป็นความรู้และประสบการณ์ที่น่าสนใจและนำไปใช้ได้ รวมถึงอยากให้ทุกๆคนที่มีโอกาสเข้ามาอ่านบทความหรือเนื้อหาต่างๆในเวบไซ ต์นี้ มีโอกาสได้ความรู้และนำไปใช้แก้ไขดวงฮวงจุ้บตนเองได้ในระดับหนึ่ง เป็นการช่วยเหลือสังคมและคุณภาพชีวิตของคนให้ดียิ่งๆขึ้นไป