เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา คุณ Steve Song จาก Network Startup Resource Center (NSRC) & Village Telco พร้อมด้วยทีมงานของดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ จาก Internet Education and Research Laboratory (intERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ได้ไปลงพื้นที่ อาเภอแม่สอด จังหวัดตากเพื่อสารวจความเป็นไปได้ในการนาเอาคลื่นความถี่ TV whitespace spectrum หรือ TVWS เข้ามาใช้สาหรับรองรับการใช้งาน Internet Data Service ในพื้นที่ชนบทหลายๆ แห่ง TV White Space เป็นคลื่นความถี่สาธารณะสาหรับการใช้งานแบบไม่ต้องมีใบอนุญาติ TV White Space จึงเหมาะสาหรับการใช้งานในพื้นที่ที่ spectrum ไม่สามารถใช้งานได้โดยคลื่นความถี่ที่มีใบอนุญาติ เช่น การออกอากาศโทรทัศน์

Steve Song จาก Network Startup Resource Center (NSRC) & Village Telco

Steve Song และทีมงานจาก intERLab เตรียมการทดลอง TV whitespace spectrum

ทีมงานยังได้พูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนไทยสามัคคีเพื่อติดตามผลว่าชาวบ้านรู้สึกอย่างไรกับการใช้งาน Wireless Mesh Network (WMN) ที่ได้มีการติดตั้งและใช้งานในชุมชนไว้เมื่อเดือนมีนาคม 2556 ซึ่งในปัจจุบัน Wireless Mesh Network (WMN) ได้กลายเป็นอุปกรณ์ที่ใช้รับส่งสัญญาณอินเทอร์เนตในชุมชนไปแล้ว ในอนาคตนั้น TV whitespace spectrum (TVWS) และ Wireless Mesh Network (WMN) จะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยรวมอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆระหว่างพื้นที่ชนบทและพื้นที่เมืองเข้าด้วยกัน

ดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ จาก intERLab พูดคุยกับชาวบ้านในเรื่องการใช้งาน Wireless Mesh Network (WMN)

นอกจากนี้ทีมงานยังมีความสนใจในแนวคิดเกี่ยวกับการนาเอา Cloud Service เข้ามาใช้ในชุมชนตามชนบท ซึ่ง Cloud Service นั้นได้มีการออกแบบและปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสาหรับการใช้งานในพื้นที่ชนบทโดยเป็นกรรมสิทธิ์ของชุมชน