โครงการการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet? รุ่นที่ 4 ​โดยสมาคมศิษย์เก่าออสเตรเลีย

โครงการการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย เรื่อง รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet? รุ่นที่ 4 12–14 ธันวาคม 2561...