ภาษาไทยในโลกอินเทอร์เน็ต


มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation หรือ THNIC) ฉลองครบรอบ 30 ปี .th ในปี 2561 ด้วยการจัดกิจกรรมประชุมและสัมมนาตลอดทั้งปี และหนึ่งในกิจกรรมดังกล่าว คือ การจัดสัมมนาเรื่อง “ภาษาไทยในโลกอินเทอร์เน็ต” ซึ่งเป็นสัมมนาเกี่ยวกับการใช้ที่อยู่อีเมลภาษาไทย เพื่อให้คนไทยเข้าถึงบริการดิจิทัลได้มากขึ้น

วันเวลา : วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.

สถานที่จัดงาน : Hilton Sukhumvit Bangkok Hotel

[layerslider id=”4″]

วิดีโองานช่วงเช้า

วิดีโองานช่วงบ่าย

ICANN Community Members Discuss the Importance of Email Address Internationalization


วิทยากร

อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประวัติวิทยากร

 

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

(องค์กรมหาชน) (สพร.)

ประวัติวิทยากร

 

รองผู้อํานวยการ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประวัติวิทยากร

ท้องถิ่นอำเภอบ้านผือ

อำเภอบ้านผือ

จังหวัดอุดรธานี

ประวัติวิทยากร

 

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ

และวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง

ประวัติวิทยากร

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

และ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

ประวัติวิทยากร

 

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี

ให้กับ ก.ล.ต.

ประวัติวิทยากร

 

มูลนิธิศูนย์

สารสนเทศเครือข่ายไทย

ประวัติวิทยากร

 

Executive Committee

of Internet Society

Hong Kong

ประวัติวิทยากร

 


กำหนดการ

09:00 – 09:30 (30) ลงทะเบียน
09:30 – 09:35 (5) กล่าวต้อนรับ

โดย รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์   มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

09:35 – 09:50 (15) กล่าวเปิดงาน

โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

09:50 – 10:15 (25) แนะนำโครงการชื่ออีเมลภาษาไทย @คน.ไทย

โดย คุณเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย   (ดาวน์โหลด สไลด์)

10:15 – 10:45 (30) ภาษาท้องถิ่นกับการยอมรับในระดับสากล

โดย  Mr. Edmond Chung, UASG   (ดาวน์โหลด สไลด์)

10:45 – 11:00 (15) พักทานอาหารว่าง
11:00 – 12:30 (90) เสวนา “ภาษาไทยในโลกอินเทอร์เน็ต”

1. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

2. ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

3. ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   (ดาวน์โหลด สไลด์)

4. คุณเกศรินทร์  ภูกิจ ท้องถิ่นอำเภอบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

5. ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. คุณวโรรส โรจนะ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

ดำเนินการเสวนา โดย คุณชีพธรรม คำวิเศษณ์

12:30 – 13:30 (60) พักทานอาหารกลางวัน
13:30 – 14:00 (30) ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลไทย

โดย ดร.ภูมิ ภูมิรัตน

14:00 – 14:30 (30) สร้างดิจิทัลไอดีด้วยอีเมลภาษาไทย

โดย คุณสุภัทร์ พรนภา บริษัท ทรูเวฟ (ประเทศไทย) จำกัด

14:30 – 15:15 (45) Office 365 และ MS Outlook เพื่ออีเมลภาษาไทย

โดย คุณวิสสุต เมธีสุวกุล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

15:15 – 15:30 (15) การเปิดใช้งานอีเมลภาษาอินเดีย

โดย  Mr.Ashish Modi, XgenPlus   (ดาวน์โหลด สไลด์)

15:30 – 15:45(15) ช่วงสุ่มแจกของรางวัล แก่ผู้โชคดีในงาน
15:45 – 16:00 (15) พักทานอาหารว่าง