THNG 5th Camp : IT Innovation for Society

Poster-thng-5

Thailand Networking Group (THNG) Camp ครั้งที่ 5

ภาระกิจหลัก

 • ติดตั้งอุปกรณ์ Mobile Router ตามบ้านที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อกระจายสัญญาณ Wifi สร้างระบบเครือข่ายภายในชุมชน (Intranet Network)
 • ให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชนเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์รวมถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆโครงการได้ทำการติดตั้งในชุมชน

หลักการและเหตุผล
Thailand Networking Group หรือ THNG เป็นโครงการหนึ่งที่สนับสนุนโดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มอาสาสมัครที่นำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตไปประยุกต์ใช้กับภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคม ภายใต้แนวความคิดที่ว่า”Internet Technology for Society: เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม” โดยมีการดำเนินการดังนี้ – การเรียนรู้ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ – การให้ข้อมูล และความรู้กับชุมชน – เพิ่มศักยภาพของกลุ่ม THNG รุ่นใหม่ผ่านทาง THNG Camp – ให้สถานที่ และโอกาสของการอภิปรายปัญหาในการพัฒนาภูมิภาคในประเทศ – สร้างความท้าทายที่จะใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อแก้ปัญหาสังคม กิจกรรมหนึ่งของ THNG คือ THNG Camp เป็นค่ายสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม เช่น post – disaster ICT THNG และ THNG Camp ไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่เรายังมีพันธมิตร และความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และภาคสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับสังคมของประเทศไทย ภายใต้แนวความคิดที่ว่า “IT Innovation for Society : เทคโนโลยีอิเตอร์เน็ตเพื่อสังคม”

วัตถุประสงค์การจัดโครงการ

 1. สร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายอินทราเน็ตที่ใช้ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
 2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
 3. ทำให้เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในแนวทางการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาสังคม
 4. สร้างเครือข่ายกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม
 5. สร้างนวัตกรรมด้านไอทีที่สามารถนำไปต่อยอดหรือใช้งานได้จริง
 6. สานสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการกับคนในชุมชนและเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเดียวกัน

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

 • เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในแนวทางการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาสังคม
 • เสริมสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนความคิดเห็นระหว่างผู้มีประสบการณ์กับกลุ่มคนรุ่นใหม่
 • ได้รับความรู้ด้านไอทีในหลากหลายแง่มุม จากวิทยากรรับเชิญ
 • เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยนักวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย
 • สานสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการและคนในชุมชน
  ด้านสังคม
  • กิดนวัตกรรมด้านไอทีที่สามารถนำไปต่อยอดหรือใช้งานได้จริง ในสังคมต่างๆของประเทศ
  • มอบโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมากขึ้น
  • เกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของคนในสังคม และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและระหว่างชุมชนอีกด้วย

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. ผู้ที่สนใจ อายุระหว่าง 18-35 ปี
 2. รักการผจญภัยและการพบเพื่อนใหม่
 3. มีความสนใจเทคโนโลยี และมีใจเพื่อสังคม
 4. ชอบฟัง ชอบแลกเปลี่ยน กล้าคิด กล้าแสดงออก
 5. หลังจบค่ายผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายยินดีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เปิดรับลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมค่าย แล้วที่ สมัครเลย !!!!

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-244-8261 ต่อ 101 (พี่ใหม่)