ในยุคที่โลกของการสื่อสารมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ประกอบกับความต้องการเข้าถึงข้อมูลของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มและตอบสนองความต้องการใช้ชีวิตให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจึงเปรียบเสมือนชุมชนเมืองแห่งใหม่ของโลก ซึ่งเป็นชุมชนของคนทั่วทุกมุมโลก ปัจจุบันความแพร่หลายของเทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตนับเป็นตัวแปรสำคัญที่มีบทบาทต่อการส่งต่อและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารในแง่มุมต่างๆ ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ และอื่นๆ

THNG (ทีเอชเอ็นจี) หรือ Thailand Networking Group คือ เครือข่ายทางความคิดที่สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในแง่มุมต่างๆ ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ และอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การบูรณาการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมไปพร้อมๆ กับการเจริญเติบโตของเทคโนโลยี โดยยึดเป้าหมายหลัก คือ IT for society : ไอทีเพื่อสังคม”

THNG ก่อตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2552 โดยได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัย และการพัฒนาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พร้อมทั้งพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ และให้คำแนะนำแก่สังคมเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันในเชิงการดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาวิชาการ เอกชน และองค์กรการกุศลอื่น ๆ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนางานและอำนวยความสะดวกต่างๆ

THNG 1st Camp : IT Networking for Disaster Response

ค่าย THNG ครั้งที 1 ได้มีการจัดขึ้น ณ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ในปี 2553 โดยมีกิจกรรมปฏิบัติการนอกสถานที่ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ IT เชิงปฏิบัติที่บูรณาการเข้ากับการปฎิบัติงานเพื่อสังคมเป็นแก่นสาระ เพื่อส่งเสริมการมีจิตสานึกต่อสังคม ไปพร้อมๆกับเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับแนวทางค่าย โดยนับตั้งแต่ก่อตั้งค่ายขึ้นมา ถือว่าประสบความสาเร็จและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thng.in.th/1stcamp/

THNG 2nd Camp : IT Networking for Disaster Response

สืบเนื่องจากผลรับของการจัดค่าย THNG ครั้งที่ 1 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ในปี 2554 ได้มีการจัดค่าย THNG ครั้งที่ 2 ขึ้นที่ มหาวิทยาลัยชินวัตร จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือกระจายความรู้การใช้ระบบเครือข่ายเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งการเตรียมพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นและการสร้างเครือข่ายประชาชนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thng.in.th/2nd-camp/

THNG 3rd Camp : IT Innovation for Society

ในปี 2556 มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยได้จัดโครงการค่าย THNG ภายใต้แนวคิด IT Innovation for Society หรือ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ขึ้น ณ หมู่บ้านไทยสามัคคี อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีผู้ร่วมสนับสนุนจากหลายภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มอาสาสมัครในการลงพื้นที่นำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตไปประยุกต์ใช้กับภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม และเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการใช้งานเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจริงของผู้คนในสังคม

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thng.in.th/3rd-camp/

THNG 4th Camp : IT Innovation for Society

เมื่อเดือนมีนาคม 2557 ได้มีการจัดค่าย THNG ครั้งที 4 ขึ้น ณ หมู่บ้านห้วยขมอาข่า ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย โดยยังคงมุ่งเน้นการลงพื้นที่นำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่จริงของหมู่บ้านห้วยขมอาข่า ในครั้งนี้ทางค่าย THNG ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหลากหลายหน่วยงานทั้งไทยและต่างประเทศในการเสริมสร้างการเรียนรู้และการใช้งานเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจริงของผู้คนในสังคม

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการค่าย THNG ได้ที่ http://www.thng.in.th

updated: 17 February 2015