มูลนิธิทีเอชนิค เปิดค่าย THNG Camp ปี 9 ตอกย้ำจุดยืนส่งเสริมคนรุ่นใหม่ใช้ไอทีเพื่อสังคม เน้นส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านอินเทอร์เน็ต (ชมคลิป)

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) จัด ค่าย Thailand Networking Group ครั้งที่ 9 หรือ THNG Camp#9: Internet Governance & Hackathon นำเยาวชนรุ่นใหม่จำนวน 35 คน ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อคนไทยไปเข้าค่าย เมื่อวันที่ 21-24 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี

ดร.พจนันท์ รัตนไชยพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ เปิดเผยว่า “มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย นอกจากจะมีบทบาทหลักในการดูแลนโยบายด้านโดเมน .th และ .ไทย แล้ว เรายังส่งเสริมให้เกิดช่องทางให้คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่าย รวมทั้งเล็งเห็นการเชื่อมประสานกันระหว่างเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิตของคนไทย ดังจะเห็นได้ว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นของสังคมและผู้คนในสังคมนั้น มูลนิธิฯ จึงได้ริเริ่มผลักดันให้เกิดกลุ่ม Thailand Networking Group (THNG) ซึ่งเป็นเครือข่ายของคนรุ่นใหม่ทั้งจากภาคไอทีและภาคสังคมได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเพื่อสังคมร่วมกัน

ในปีนี้ THNG Camp จัดในหัวข้อ Internet Governance & Hackathon น้อง ๆ ได้รับการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์ และการใช้บริการอีเมลโดยคำนึงถึงความต้องการของชุมชนในการเข้าถึงด้วยภาษาไทยด้วย”

“Internet Governance” หรือ “การอภิบาลอินเทอร์เน็ต” คือ การสร้างสภาพแวดล้อม เงื่อนไข รวมถึงจัดระเบียบการใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์และเป็นธรรมที่สุดต่อทุกคน ซึ่งจะเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ, เอกชน และประชาสังคม ซึ่งในค่ายน้อง ๆ จะได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้ชำนาญการด้านการบริการจัดการชื่อโดเมนและการอภิบาลอินเทอร์เน็ต จากมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย คุณปิตินันท์ คูอมรพัฒนะ ผู้จัดการโครงการด้านชื่อโดเมนที่เป็นภาษาถิ่น จาก ICANN หรือ องค์กรอินเทอร์เน็ตโลก คุณภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ ในเรื่อง Cyberbullying & Fake news ดร.ภัทรพร เย็นบุตร จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ ในเรื่องBusiness Model และ คุณชัชวาล สังคีตตระการ จาก NECTEC

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “Hackathon” เป็นการทำงานร่วมกันของผู้ร่วมค่าย มีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดและร่วมกันปฏิบัติภารกิจที่ได้รับให้สำเร็จ ซึ่งน้อง ๆ จะได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม Hackathon ยาวต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง โดยแต่ละกลุ่มได้รับโจทย์ที่ต่างกันไป และในวันสุดท้ายของค่ายเป็นการนำเสนอผลของการแก้ปัญหานั้น

“เด็กรุ่นใหม่เป็นความหวังของสังคมไทย พวกเขาจะเป็นคนขับเคลื่อนสังคมที่แท้จริงในอนาคต ดังนั้นการเปิดมุมมอง รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้พวกเขาเรียนรู้ปัญหาสังคม การเห็นอกเห็นใจผู้ด้อยโอกาส ในที่นี้รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย แล้วผลักดัน ส่งเสริมให้พวกเขาเป็นส่วนสำคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไข มูลนิธิฯ เชื่อว่านี่คือหัวใจสำคัญขอค่าย THNG อินเทอร์เน็ตควรจะเชื่อมโยงพวกเราเข้าหากัน เชื่อมใจพวกเราให้เข้าใจกัน เพราะศักยภาพคนเราไม่เท่ากัน ถ้าต่างคนต่างเอาตัวรอด แล้วประเทศไทยจะเป็นอย่างไรก็ไม่อาจคาดเดาได้” ดร.พจนันท์ รัตนไชยพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ กล่าวทิ้งท้าย

ดูภาพบรรยากาศแต่ละกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่ http://thng.in.th

Connectivity Workshop โดย คุณนิศารัตน์ ตันสกุล, คุณนันทพัทธ์ เวชสุวรรณรักษ์ และ คุณสหัสชัย คงจุ้ย intERLab และ Net2Home

กิจกรรม “พลังเปลี่ยนโลก” โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ


บรรยาย “Internet Governance” โดย ดร.พจนันท์ รัตนไชยพันธ์ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC)

บรรยาย “Data Privacy” โดย ดร.ภัทรพร เย็นบุตร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

บรรยาย “Localization” โดย คุณปิตินันท์ คูอมรพัฒนะ ICANN

บรรยาย “Cyberbullying & Fake news” โดย คุณภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ

บรรยาย “Business Model: โลกที่แตกต่าง” โดย ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ NoBitter


กิจกรรม “Hackathon”