มูลนิธิทีเอชนิค เปิดค่าย THNG Camp ปี 9 ตอกย้ำจุดยืนส่งเสริมคนรุ่นใหม่ใช้ไอทีเพื่อสังคม เน้นส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านอินเทอร์เน็ต

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) จัด ค่าย Thailand Networking Group ครั้งที่ 9 หรือ THNG Camp#9: Internet Governance & Hackathon นำเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อคนไทยไปเข้าค่ายในวันที่ 21-24 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี

ดร.พจนันท์ รัตนไชยพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ เปิดเผยว่า “มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย นอกจากจะมีบทบาทหลักในการดูแลนโยบายด้านโดเมน .th และ .ไทย แล้ว เรายังส่งเสริมให้เกิดช่องทางให้คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่าย รวมทั้งเล็งเห็นการเชื่อมประสานกันระหว่างเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิตของคนไทย ดังจะเห็นได้ว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นของสังคมและผู้คนในสังคมนั้น มูลนิธิฯ จึงได้ริเริ่มผลักดันให้เกิดกลุ่ม Thailand Networking Group (THNG) ซึ่งเป็นเครือข่ายของคนรุ่นใหม่ทั้งจากภาคไอทีและภาคสังคมได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเพื่อสังคมร่วมกัน

เด็กรุ่นใหม่เป็นความหวังของสังคมไทย พวกเขาจะเป็นคนขับเคลื่อนสังคมที่แท้จริงในอนาคต ดังนั้นการเปิดมุมมอง รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้พวกเขาเรียนรู้ปัญหาสังคม การเห็นอกเห็นใจผู้ด้อยโอกาส ในที่นี้รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย แล้วผลักดัน ส่งเสริมให้พวกเขาเป็นส่วนสำคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไข มูลนิธิฯ เชื่อว่านี่คือหัวใจสำคัญขอค่าย THNG อินเทอร์เน็ตควรจะเชื่อมโยงพวกเราเข้าหากัน เชื่อมใจพวกเราให้เข้าใจกัน เพราะศักยภาพคนเราไม่เท่ากัน ถ้าต่างคนต่างเอาตัวรอด แล้วประเทศไทยจะเป็นอย่างไรก็ไม่อาจคาดเดาได้ ในปีนี้ THNG Camp จัดในหัวข้อ Internet Governance & Hackathon น้อง ๆ จะได้รับการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์ และการใช้บริการอีเมลโดยคำนึงถึงความต้องการของชุมชนในการเข้าถึงด้วยภาษาไทยด้วย”

“Internet Governance” หรือ “การอภิบาลอินเทอร์เน็ต” คือ การสร้างสภาพแวดล้อม เงื่อนไข รวมถึงจัดระเบียบการใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์และเป็นธรรมที่สุดต่อทุกคน ซึ่งจะเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ, เอกชน และประชาสังคม ซึ่งในค่ายน้อง ๆ จะได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้ชำนาญการด้านการบริการจัดการชื่อโดเมนและการอภิบาลอินเทอร์เน็ต จากมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย, คุณปิตินันท์ คูอมรพัฒนะ ผู้จัดการโครงการด้านชื่อโดเมนที่เป็นภาษาถิ่น จาก ICANN หรือ องค์กรอินเทอร์เน็ตโลก, ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช ผู้อำนวยการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “Hackathon” เป็นการทำงานร่วมกันของผู้ร่วมค่าย มีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดและร่วมกันปฏิบัติภารกิจที่ได้รับให้สำเร็จ ซึ่งน้อง ๆ จะได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม Hackathon ยาวต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง โดยแต่ละกลุ่มได้รับโจทย์ที่ต่างกันไป และในวันสุดท้ายของค่ายเป็นการนำเสนอผลของการแก้ปัญหานั้น

THNG Camp#9: Internet Governance & Hackat เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่มีอายุระหว่าง 18-29 ปี โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าค่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

สมัครเลย คลิ้ก
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0AwP481TbE-CTy34CavOvmtxvfL99GgqNnC7PL_srF0_u1g/viewform

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://thng.in.th