โครงการ ใช้คอมฯ อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโรคภัย – รูปแบบการนำเสนอของแต่ละโครงงาน

โครงการ “ใช้คอมฯ อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโรคภัย”
โดย มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

ท่านสามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรม หรือ เว็บไซต์ของแต่ละโครงงาน ได้ตามรายละเอียดด้านล่างดังนี้

1. ใช้คอมฯ อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโรคภัย

(มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาเทคโนโลยีการศึกษา)
วิธีการนำเสนอ
จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสุขภาพจากการใช้ คอมพิวเตอร์” และ หัวข้อ “โยคะกับการผ่อนคลายหลังการใช้คอมพิวเตอร์”

ดาวน์โหลดการบันทึกภาพได้ที่ Project01-1 || Project01-2

2. ผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้งานคอมพิวเตอร์

(มหาวิทยาลัยราชธานี สมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิค)
วิธีการนำเสนอ
2.1 จัดทำเว็บไซต์แอนิเมชั่น เพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ หัวข้อ “Computer Syndrome”
2.2 จัดสัมมนา “เฮฮา ประสาคนคอมพ์”

ดาวน์โหลด Project02

3. โรค (คอม) อย่างนี้ก็มีด้วย

(มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มหนึ่ง)
วิธีการนำเสนอ
3.1 จัดงานนิทรรศการ พร้อมแจกแผ่นพับ
3.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง “โรค (คอม) อย่างนี้ก็มีด้วย” ที่โรงเรียนมัธยม
3.3 จัดทำเว็บไซต์ให้ความรู้ “โรค (คอม) อย่างนี้ก็มีด้วย”

ดาวน์โหลด Exhibition || Poster

4. รู้ทันโรคภัยใกล้คอมฯ

(มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มสอง)
วิธีการนำเสนอ
4.1 งานสัมมนาวิชาการ พร้อมแจกแผ่นพับและหนังสือให้ความรู้
4.2 สำรวจพฤติกรรมผู้ใช้คอมพิวเตอร์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ที่ถูกวิธี
4.3 จัดวิทยุชุมชน “วิทยุชุมชน เพื่อคนใช้คอม”
4.4 จัดทำเว็บไซต์ “รู้ทันโรคภัยใกล้คอมฯ”
4.5 ทำเอกสารแจกฟรี

ดาวน์โหลด Brochure || Mini Book || Seminar

ฟังวิทยุชุมชน

โรคตาแห้ง || โรคภูมิแพ้ || โรคทนรอไม่ได้ || โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ
โรคท้องร่วงเพราะคีย์บอร์ด || โรคปวดหลังปวดคอและปวดไหล่

5. สนุกกับคอมฯ พร้อมรักสุขภาพ

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วิธีการนำเสนอ
5.1 เขียนแอพพลิเคชั่นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตั้งแอพพลิเคชั่นบนเว็บไซต์ Social Network (MS Window Live Messenger v.8.0 หรือ Messenger Plus! Live v.4.8 หรือสูงกว่า) เพื่อแสดงความห่วงใยไปยังปลายทางได้
5.2 จัดทำเว็บไซต์ “สนุกกับคอมฯ พร้อมรักสุขภาพ”

ประกาศผล “โครงงานดีเด่น”
จากโครงงานที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจริง
ภายใต้ โครงการ “ใช้คอมฯ อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโรคภัย”
โดย มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

ตามที่ มูลนิธิฯ ได้จัดทำโครงการ “ใช้คอมฯ อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโรคภัย” โดยเปิดรับโครงงานจากนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อชิงทุนการศึกษา ซึ่งมีโครงงานที่ได้รับคัดเลือกและดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 5 โครงงาน นั้น คณะกรรมการได้ตัดสินให้ โครงงาน “ผลกระทบด้านสุขภาพ จากการใช้งานคอมพิวเตอร์” จัดทำโดย ชมรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิค มหาวิทยาลัยราชธานี ผู้รับผิดชอบ นางสาวทวีนันต์ ชุมนวล อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธนารักษ์ ฤกษ์นาวา ได้รับเลือกเป็นโครงงานดีเด่น

สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกโครงงานดีเด่น สามารถติดต่อขอรับทุนการศึกษาได้ที่ 02 5648031 ต่อ 124 หรือ อีเมล์ staff(a)thnic.or.th และทางมูลนิธิฯ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย