มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยได้รับเกียรติเป็น Local Host งาน IETF 103 Bangkok

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยได้รับเกียรติจากคณะทำงานเฉพาะกิจด้านวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต หรือ ไออีทีเอฟ (IETF) เป็น local host ในการจัดการประชุม IETF 103 Bangkok วันที่ 3-9 พฤจิกายน 2561 ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park

 

    
ไออีทีเอฟ (IETF) หรือ Internet Engineering Task Force เป็นหน่วยงานที่พัฒนามาตรฐานแบบเปิด เพื่อสร้างและส่งเสริมมาตรฐานทางอินเทอร์เน็ต เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น โปรโตคอลที่เกี่ยวกับ IoT หรือ automated network management เป็นต้น ปัจจุบันดำเนินงานเป็นหน่วยงานพัฒนามาตรฐานภายใต้สนับสนุนของ Internet Society ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสดงหาผลกำไร

การประชุมของไออีทีเอฟจัดขึ้น 3 ครั้งต่อปี หมุนเปลี่ยนไปตามทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเซีย มีผู้เข้าร่วมประชุมที่กรุงเทพฯครั้งนี้ 846 คน อีกทั้งมีการจัดงาน IETF Hackathon ก่อนการประชุม เพื่อให้นักพัฒนาระบบร่วมมือกันนำมาตรฐานของไออีทีเอฟไปใช้งานด้วยซึ่งงาน Hackthon นี้นับว่ามีความน่าสนใจเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป

ปีนี้เป็นปีแรกที่ไออีทีเอฟเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงาน และให้เกียรติมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยร่วมเป็น local host ซึ่งการจัดงานในประเทศไทยครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในประเทศไทย และประเทศใกล้เคียงสามารถเข้าร่วมประชุมและพบกับผู้เชี่ยวชาญได้โดยสะดวก เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเพิ่มศักยภาพให้ผู้สนใจด้านพัฒนามาตรฐานอินเทอร์เน็ต และนักพัฒนาระบบได้เป็นอย่างดี

ผู้ได้รับทุนจากมูลนิธิฯเข้าร่วมงาน IETF103 Bangkok

  1. Mr.Robert Elz
  2. Asst.Prof.Sukumal Kitisin
  3. Assoc.Prof.Surasak Saguanpong
  4. Dr.Adisorn Lertsinsrubtavee
  5. Dr.Somnuk Puangpronpitag

 

ข้อมูลเกี่ยวกับงาน https://www.ietf.org/how/meetings/103/