banner-thnicf-support-01

มูลนิธิทีเอชนิค เปิดให้การสนับสนุนการเข้าร่วมงาน Conference ของนักวิจัย ซึ่งทำวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยงาน Conference ที่เข้าร่วมจะต้องเป็นงานระดับ A หรือ B เท่านั้น โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานตามจริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาท รับจำนวนจำกัด

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ info@thnic.or.th