วัตถุประสงค์หนึ่งของมูลนิธิคือ สนับสนุนการศึกษาวิจัย และการพัฒนาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย และที่ผ่านมามูลนิธิได้สนับสนุนการศึกษาวิจัยไปแล้วในหลายหัวข้อ ดังนี้

ปี ..

หัวข้อวิจัย

นักวิจัย

สังกัด

2553

การประเมินความสามารถของท่ออินเตอร์เน็ตในการส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบ PACS สำหรับการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) โดยใช้แพ็คเก็ตที่ได้คุณภาพเป็นตัวชี้วัดบนพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของสมการการถดถอย (Regression) ผศ.ดร.สานนท์ ฉิมมณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
การหาตำแหน่งของเป้าหมายในโครงข่ายเซนเซอร์ไร้สายบนพื้นฐานเทคโนโลยี ZigBee ดร.พนารัตน์ เชิญถนอมวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การพัฒนาและวิเคราะห์แบบจำลองการเปิดการติดต่อแบบพร้อมกันในโปรโตคอล Datagram Congestion Control Protocol ดร.สมศักดิ์ วาณิชอนันต์ชัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การพัฒนาดัชนีสำหรับแนวทางการรักษาความเป็นส่วนตัวแบบการเรียงสับเปลี่ยน ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2554

อัลกอริธึมสำหรับการบีบอัดภาพนิ่งสีที่มีความซับซ้อนในการประมวลผลต่ำสำหรับใช้งานในเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สายแบบสื่อผสม ผศ.ดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระบบรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับการเกษตร ดร.ปิยะ เตชะธีราวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2555

Enabling continued operation of IT services and infrastructures during floods and other disasters ดร.ประภาพร รัตนธำรง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2556

วิธีการจัดสรรทรัพยากรที่แม่นยำสำหรับการสร้างเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระบบจำแนกประเภทสถานที่เชิงพาณิชย์แบบออนไลน์และเพิ่มพูนสำหรับการระบุแผนที่แบบอัตโนมัติ ดร.อารัมภ์ กาวีวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่