นโยบายระงับข้อพิพาทสากล ( UDRP: Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy )

เป็นนโยบายระงับข้อพิพาทของ ICANN ที่ทุกๆ ICANN-Accredited Registrar (ผู้รับจดทะเบียนโดเมนเนมที่ ICANN รับรอง) ต้องนำไปปรับใช้ในข้อตกลงทางนโยบายการจดทะเบียนระหว่าง Registrar (ผู้รับจดทะเบียน) และ Registrant (ผู้จดทะเบียน)สำหรับทุก gTLDs (.aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop,.info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel and .travel)

ลักษณะการดำเนินการจัดการข้อพิพาทของนโยบาย UDRP มุ่งให้เกิดความรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่าย (fast & cost effective) เมื่อเปรียบเทียบกับ การดำเนินการด้วยกระบวนการทางศาลที่ต้องใช้เวลานานและทำให้ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการสูงตามไปด้วย

ลักษณะข้อพิพาทที่เข้าข่าย UDRP (Applicable Disputes under UDRP) ในนโยบาย UDRP p.4(a)

หากผู้ร้องเรียนซึ่งอาจเป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้า พบว่าชื่อโดเมนที่จดโดยบุคคลอื่นภายใต้ gTLD มีลักษณะเข้าข่ายครบทั้ง 3 ประการดังนี้สามารถยื่นคำร้องไปยังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ ICANN กำหนด

1.)ชื่อโดเมนเหมือนหรือมีลักษณะสับสนได้ว่าเหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่ผู้ร้องเรียนอ้างว่ามีสิทธิ์และ

2.)เจ้าของชื่อโดเมนในปัจจุบันไม่มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมาย (legitimate interest)* ในชื่อโดเมนนั้นและ

3.)ชื่อโดเมนที่ลงทะเบียนถูกนำไปใช้ด้วยเจตนามิชอบ (bad faith)**

*มีข้อกำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ถูกร้องเรียน (เจ้าของโดเมน , current registrant) สามารถทำการพิสูจน์สิทธิ์ (ดู UDRP p.4(c) )
**มีข้อกำหนดเพิ่มเติมในนิยามของ bad faith ที่ผู้ร้องเรียนต้องทำการพิสูจน์ความผิด (ดู UDRP p.4(b) )

การดำเนินการ, ระยะดำเนินการ และค่าใช้จ่าย

ผู้ร้องเรียน (Compliant) ซึ่งอาจเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่พิจารณาชื่อโดเมนที่จดโดยผู้อื่น (Respondent) เข้าข่าย ความผิดตามนโยบาย UDRP จะต้องยื่นคำร้องไปยังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ ICANN กำหนดซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 4 ศูนย์ อยู่ในทวีปเอเชียคือ ADNDRC โดยในแต่ละศูนย์จะมี “Supplemental rules” ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก ICANN แตกต่างกันไป

การเตรียมการยื่นคำร้อง ผู้ร้องเรียนต้องทำตามขั้นตอนดำเนินการที่ระบุไว้ในใน “กฎการดำเนินการ” ของนโยบาย UDRP

เมื่อศูนย์ไกล่เกลี่ยได้รับคำร้อง ก็จะดำเนินการต่อตาม “กฎการดำเนินการ” ของนโยบาย UDRP และ “Supplemental rules”ของศูนย์นั้นๆ ระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละขั้นจะเป็นไปตามข้อกำหนดใน “กฎการดำเนินการ” ของนโยบาย UDRP ซึ่งเวลาโดยรวมเฉลี่ยประมาณไม่เกิน 2 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในกรณีทั่วไป ผู้ร้องเรียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ระบุไว้ใน Supplemental Rules ของแต่ศูนย์ไกล่เกลี่ย และหากผู้ถูกร้องเรียน เรียกร้องให้มีการพิจารณาความผิดด้วยคณะอนุญาโตตุลาการแบบ 3 คน (three-member panel) ผู้ถูกร้องเรียนจะต้องออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึงสำหรับค่าใช้จ่ายแบบในการพิ จาณารูปแบบ 3 คน*

* ดู UDRP Rule of procedures p.19


ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ICANN Service provider)

WIPO (world Intellectual Property Organization)

– Contact:arbiter.mail@wipo.int
Supplemental Rules
Fee

ADNDRC (Asian Domain Dispute Resolution Center)

Bejjing office
– Contact :cietac@adndrc.org
Supplemental Rules
Fee

Hongkong office
– Contact :hkiac@adndrc.org
Supplemental Rules
Fee

Seoul office
– Contact : kidrc@adndrc.org
Supplemental Rules
Fee

NAF (The National Arbitration Forum)

– Contact : Tel. 800-474-2371
Supplemental Rules
Fee

CAC (The Czech Arbitration Court)

– Contact:
Supplemental Rules
Fee