จุดมุ่งหมาย

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ดำเนินงานแบบไม่แสวงหากำไรและมุ่งพัฒนาสังคมอินเทอร์เน็ต ของประเทศไทยในภาพรวม มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้อินเทอร์เน็ต การจดทะเบียนชื่อโดเมน และการบริหารจัดการฐานข้อมูลชื่อโดเมนระดับบนสุด .th และ .ไทย (Country Code Top Level Domain Name)

โครงการ เว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน เป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิฯ ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้เว็บไซต์ไทยใช้ชื่อโดเมนภาษาไทย เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้ในการใช้งานชื่อโดเมนภาษาไทย ว่านอกจากจะใช้สื่อความหมายได้ชัดเจน ไม่ต้องแปลเป็นชื่อภาษาอังกฤษ และก่อให้เกิดปัญหาในการอ่านและการสื่อสารชื่อโดเมนตามมาแล้ว ชื่อโดเมนภาษาไทยยังใช้บ่งบอกความเป็นตัวตน ขององค์กร ชุมชน บุคคล ได้อีกด้วย

ในด้านความเป็นเจ้าของ การเป็นเจ้าของชื่อโดเมนจะแตกต่างจากการเป็นเจ้าของชื่อบัญชีของบริการสื่อสังคมออนไลน์ ชื่อบัญชีของบริการสื่อสังคมออนไลน์จะเป็นของผู้ให้บริการนั้น ซึ่งอาจจะถูกยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ การเป็นเจ้าของชื่อโดเมนจะเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้หากยังคงต่ออายุการใช้งานอยู่อย่างถูกต้อง

ในด้านการจัดการ เราสามารถจัดการเว็บไซต์และและการนำเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่บนชื่อโดเมนของเราเองได้ในรูปแบบที่ต้องการ จึงมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ และไม่มีการแทรกแซงจากผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ เช่นการโฆษณาแทรก การยกเลิกให้บริการ หรือการใช้ข้อมูลของเราเพื่อประโยชน์ทางการค้า

ตัวอย่าง เว็บไซต์ และ จุลสาร จากโครงการ


การสมัครเข้าร่วมโครงการ

หากชุมชนหรือหน่วยงานของท่านสนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถทำหนังสือแสดงความจำนงเพื่อขอเข้าร่วมโครงการเว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน ส่งถึงมูลนิธิฯ ทางอีเมล info@thnic.or.th หรือ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2244 8261

ข้อมูลที่ต้องเตรียมให้กับโครงการ

ข้อมูลเบื้องต้นแนะนำพื้นที่ของท่าน อาทิ สถานที่ท่องเที่ยวภายในพื้นที่, ศูนย์การเรียนรู้, หน่วยงานเพื่อประชาชน, โฮมสเตย์, วิสาหกิจชุมชน, สินค้า, วัฒนธรรม, กิจกรรมที่ต้องการประชาสัมพันธ์ หรือ ข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องการนำเสนอ เป็นต้น


* เข้าร่วมโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย *

  • ฟรี ลงพื้นที่เก็บภาพถ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม
  • ฟรี ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์
  • ฟรี จดทะเบียน ต่ออายุโดเมน และพื้นที่เว็บไซต์ (ขนาดพื้นที่ 300 MB) ภายใต้ .ไทย จำนวน 3 ปี

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังสนับสนุนการใช้งานภายใต้โครงการ ด้วยการดูแลความปลอดภัยของเว็บไซต์ และตรวจสอบให้เว็บไซต์ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงติดตามและรายงานสถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์

นอกจากจัดทำเว็บไซต์แล้ว ชุมชนจะยังได้รับ จุลสารดอทไทย ซึ่งเป็นจุลสารขนาด 8 หน้า แสดงเนื้อหาประชาสัมพันธ์ชุมชนของท่านเช่นเดียวกับเว็บไซต์ชุมชน จำนวน 200  เล่ม เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดอีกด้วย

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

  • ผู้สมัครเป็นผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่ดูแลชุมชนและมีนโยบายประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จัก
  • ยินดีให้ความร่วมมือประสานงานในการลงพื้นที่เก็บภาพถ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม
  • รับทราบเงื่อนไขในการสนับสนุนโครงการต่อในปีที่ 4 ดังนี้
    * ต่ออายุโดเมนและพื้นที่เว็บไซต์ ในปีที่ 4 ประมาณปีละ 1,900 บาท (สามารถเลือกต่ออายุกับ บจก.ดอท อะไร หรือ ผู้ให้บริการรายใดก็ได้)

จุลสารดอทไทย

ตัวอย่างเว็บโดเมน .ไทย (ดอทไทย)