จดทะเบียนชื่อโดเมน

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีหน้าที่ในการพัฒนา และสนับสนุนให้เกิดการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยที่มูลนิธิฯ เป็นผู้ได้รับและถือครองสิทธิในการบริหารจัดการชื่อโดเมนระดับบนสุดในระบบอินเทอร์เน็ตตามรหัสประเทศไทย (ccTLD) .th และ .ไทย รวมทั้งสิทธิในการบริหารจัดการชื่อโดเมนย่อยในระดับที่สอง และระดับที่สาม ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ชื่อโดเมน .th และ .ไทย โดยมอบหมายให้ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด เป็นผู้ให้บริการรับจดทะเบียนชื่อโดเมนย่อยแก่บุคคลทั่วไป ภายใต้นโยบายการ ของคณะอนุกรรมการนโยบายชื่อโดเมนของมูลนิธิฯ

นโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย ฉบับปรับปรุงปี 2562