Showing 73 Result(s)

‘เศรษฐพงค์’ เสนอใช้โดเมนไทย ป้องข้อมูลรั่วไหล ห่วงรัฐสภาใช้ระบบร่วมหน่วยงานอื่นอาจไม่ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรร …

เน็ตถึงบ้าน (Net2Home) จากกิจกรรมอาสาสมัคร สู่ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” เต็มรูปแบบ สร้างงาน สร้างโอกาส เพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

วันที่ 11 มีนาคม 2563 บริษัท เน็ตถึงบ้าน (วิสาหกิจเพื่อ …

ทีซีซีเทค สนับสนุนโครงการบีเคนิกซ์ ให้บริการแพลตฟอร์มการประชุมทางไกลช่วยผู้ประกอบการฝ่าวิกฤติโควิด-19

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ระบา …

วีคลาส.ไทย ระบบประชุมทางไกลเพื่อคนไทย ฟรี ใช้ง่าย ไม่ต้องติดตั้งแอปเพิ่ม ส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศ

“วีคลาส.ไทย” ระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) หรือก …