Net2Home (เน็ตถึงบ้าน)

on พฤศจิกายน 25, 2019        by Naritcha

บริษัท เน็ตถึงบ้าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด หรือ Net2Home เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามพันธกิจหนึ่งของ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) ซึ่งดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ในการเพิ่มปริมาณการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรในประเทศไทย ทั้งนี้ปัจจุบันอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในประเทศยังต่ำมาก

ในปี พ.ศ.2559 ITU-D ประเมิน อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Internet Penetration) ของประเทศไทยเท่ากับ 47.5% ของจำนวนประชากร ซึ่งถือว่ายังมีประชากรที่ยังไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตอีกมาก และอัตราการดังกล่าวทำให้ประเทศไทยจัดเป็นอันดับที่ 5 จาก 10 ประเทศ ประชาคมอาเซียน

  1. บรูไน 90%
  2. สิงคโปร์ 81%
  3. มาเลเซีย 78.79%
  4. ฟิลิปปินส์ 55.5%
  5. ไทย 47.5%
  6. เวียดนาม 46.5%
  7. กัมพูชา 32.40%
  8. อินโดนีเซีย 25.37%
  9. พม่า 25.07%
  10. ลาว 21.87%

มูลนิธิฯ ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมการขยายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคโนโลยี DUMBO ที่นำไปใส่ไว้ในอุปกรณ์ WiFi Router ขนาดเล็ก และไปติดให้กับ ชุมชนบ้านไทยสามัคคี ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อปี พ.ศ.2556 ผ่านกิจกรรมค่าย THNG (Thailand Networking Group) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง

โดยปัจจุบันเครือข่ายที่ได้ไปวางไว้เป็นเสมือนโครงสร้างพื้นฐานหนึ่งที่จำเป็นสำหรับชุมชน และมีการใช้งานกันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมลักษณะเดียวกันในพื้นที่ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย และ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ในปีต่อ ๆ มา

หลังจากพบว่า การดำเนินการในลักษณะดังกล่าว มีความยุ่งยากในการติดตั้งน้อยกว่าการติดตั้งอุปกรณ์ของผู้ให้บริการที่เป็นที่รู้จักทั่วไป และทำให้ชาวบ้านสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดมาก เหมาะกับชุมชนที่มีความต้องการแต่ไม่อยากเสียเงินในอัตราสูงถึง 700 บาทต่อเดือนทุกเดือน ทางมูลนิธิฯ จึงได้ดำริจัดตั้ง บริษัท เน็ตถึงบ้าน จำกัด ขึ้น ในฐานะเป็นผู้รับดำเนินการติดตั้งและประสานงานเครือข่าย เพื่อให้เกิดการขยายตัวเพิ่มจำนวนชุมชนที่ได้รับการติดตั้ง Net2Home ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เน็ตถึงบ้าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายเป็น “วิสาหกิจเพื่อสังคม” (Social Enterprise) จาก สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2663 อันสอดคล้องกับลักษณะของกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการเพื่อสังคมเป็นหลัก

*ข่าวสารเกี่ยวกับ Net2Home
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ net2home.co.th

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ