นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

on พฤษภาคม 31, 2022        by Naritcha

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

       มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า มูลนิธิฯ/เรา) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและอำนวยการความสะดวกในการใช้อินเทอร์เน็ต รวมทั้งดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

       เราเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานและตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัว ของผู้ใช้งานทุกท่าน เราจึงต้องการที่จะชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล สำหรับการใช้บริการของเราข้างต้น ผ่านทางช่องทาง ดังต่อไปนี้

 • เว็บไซต์ thnic.or.th และ ทีเอชนิค.องค์กร.ไทย และหน้าเว็บไซต์ย่อยต่าง ๆ ภายในโดเมน thnic.or.th และ ทีเอชนิค.องค์กร.ไทย และ เว็บไซต์ คน.ไทย และ kon.in.th และหน้าเว็บไซต์ย่อยต่าง ๆ ภายในโดเมน คน.ไทย และ kon.in.th (ต่อจากนี้จะเรียกรวมว่า “เว็บไซต์”)
 • การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของเราผ่านทางอีเมลภายใต้โดเมน thnic.or.th และ ทีเอชนิค.องค์กร.ไทย และ ภายใต้ คน.ไทย และ kon.in.th (ต่อจากนี้จะเรียกรวมว่า “อีเมล”)
 • การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของเราผ่านทางระบบ Messenger https://www.facebook.com/THNIC.Foundation (ต่อจากนี้จะเรียกรวมว่า “แอปพลิเคชั่นสนทนา”)
 • การทำแบบสอบถาม (Survey)

       มูลนิธิฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน ปรับปรุง เพิ่ม ลบ และแก้ไขคําชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ได้ตลอดเวลาและจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบด้วยการอัพเดตคําชี้แจงบนเว็บไซต์โดยการระบุข้อความว่า “ปรับปรุงใหม่ล่าสุด” บริเวณลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังหน้า “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” เป็นระยะเวลา 30 วัน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรับปรุงแล้วจะถือว่านำมาใช้แทนคําชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่ผ่านมาทั้งหมดโดยอัตโนมัติ โดยที่ไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติมจากเรา ท่านรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดที่เก็บรวบรวมหรือประมวลผลโดยเรา (รวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่แล้วในความครอบครองของเรา) จะได้รับการประมวลผลตามข้อกําหนดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเวอร์ชันล่าสุดที่ปรากฎบนเว็บไซต์

       นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ มีจุดประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดและ วิธีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย การคุ้มครองข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การโอนย้าย การรักษาความลับ และการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

       นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมูลนิธิฯมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” โดยมีพนักงานที่มูลนิธิฯมอบหมายโดยเฉพาะให้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของมูลนิธิฯ ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” ส่วนท่านถือเป็น “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ตามกฎหมายนี้

การรวบรวมข้อมูล

       มูลนิธิฯจะรวบรวมข้อมูลและรักษาข้อมูลที่ท่านกรอกลงบนเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ หรือที่มอบให้กับเราผ่านทางอีเมล หรือ แอปพลิเคชั่นสนทนา หรือ ในการทำแบบสอบถาม (survey) ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางอย่างได้ แต่ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์บนเว็บไซต์ของเราและการบริการของเราทั้งหมดได้ ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม มีดังนี้

 1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ปีเกิด อาชีพ 
 2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
 3. ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP Address MAC Address Cookie ID
 4. ข้อมูลอื่นๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 5. พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ เช่น หมายเลขไอพี (IP address) ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง เว็บ (Web Page) ที่เข้าเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชม เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของมูลนิธิ ฯ
 6. การใช้เว็บไซต์ของเรา ซึ่งมีการใช้คุกกี้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล
 7. การยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ หรือสมัครใช้บริการต่าง ๆ กับเรา

       สำหรับการใช้บริการของมูลนิธิฯ  ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และ ข้อมูลการติดต่อ มูลนิธิฯถือว่าท่านได้ให้ความยินยอม และ รับทราบถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับทางมูลนิธิฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

       เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี หรือมากกว่าตามแต่ที่กฎหมายระบุไว้ นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ให้ข้อมูลกับทางมูลนิธิฯ

       ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นที่ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่มูลนิธิฯเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อต้องเข้าทำสัญญากับมูลนิธิฯ มูลนิธิฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อน และจะแจ้งผลกระทบหากท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลแก่มูลนิธิฯ 

การใช้ข้อมูลที่รวบรวม

มูลนิธิฯอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. จุดประสงค์ในการบริหาร เช่น การประมวลผล การยืนยัน การปฏิบัติ และการดำเนินการธุรกรรมและคำร้องขอของท่านสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 2. เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ การจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการ ประเมินการบริการ รวมถึงการปรับปรุงการบริการของมูลนิธิ ฯ
 3. จัดหาข้อเสนอ ผลิตภัณฑ์และบริการ และการดำเนินการทางการตลาดรูปแบบใหม่ และเหมาะสมสำหรับท่าน
 4. เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบริการของมูลนิธิ ฯ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าว
 5. พันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการร่วมกับเรา หรือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อาจมีการนำเสนอบนเว็บไซต์ของเรา หากท่านเลือกที่จะเข้าถึงการบริการทางเลือกดังกล่าว เราอาจจะมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับพันธมิตรเหล่านั้นเป็นครั้งคราว
 6. ในกรณีที่กฎหมายกําหนดหรืออนุญาต เช่น เพื่อป้องกันตนเองจากความรับผิด เพื่อตอบรับหมายศาล การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม คําร้อง หมายศาล หรือการดำเนินการอื่นๆ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายอนุญาต เพื่อบังคับใช้หรือใช้ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้กับบริการของเรา หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของมูลนิธิฯ ผู้ใช้งานของเรา หรือผู้อื่น

       ทั้งนี้ มูลนิธิฯจะไม่กระทำการใช้ข้อมูลที่รวบรวม เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่ได้แจ้งกับท่านไว้ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวม

       ในกรณีที่มูลนิธิฯ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม มูลนิธิฯจะบันทึกการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์

การส่งต่อข้อมูลที่รวบรวม

เราอาจจะส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลต่อไปนี้

 1. หน่วยงานรัฐ หน่วยงานด้านกฎหมาย บุคลากรด้านความปลอดภัยและความมั่นคง ในกรณีที่มีการร้องขอตามกฎหมาย
 2. ผู้วิเคราะห์ข้อมูล หน่วยงานด้านการตลาด ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการบุคคลที่สาม พันธมิตรหรือผู้ให้บริการทางธุรกิจ คู่สัญญาที่มีการตกลงทางธุรกิจหรือสัญญากับมูลนิธิฯ และบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่สามารถแสดงหลักฐานว่าท่านได้อนุญาตให้เรามีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สามดังกล่าว

        ในกรณีที่มูลนิธิฯส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ประเทศปลายทางหรือองค์กรระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เว้นแต่เป็นกรณีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 28 (1) – (6)

คุกกี้ (Cookies)

        คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมสร้างขึ้น ประกอบไปด้วยข้อมูลบันทึกข้อมูลการท่องเว็บ ซึ่งได้รับการดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านลงชื่อเข้าใช้อยู่เสมอ จดจำค่ากำหนดเว็บไซต์ และมอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่าน เว็บไซต์ของเราประกอบด้วยคุกกี้ ดังต่อไปนี้

 1. คุกกี้ทางเทคนิค เป็นประเภทคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานแพลตฟอร์ม เพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
 2. คุกกี้บุคคลที่สาม คุกกี้ชนิดนี้จะถูกกำหนดใช้โดยผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics

        เว็บเบราเซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าคุณต้องการ คุณอาจตั้งค่าเบราเซอร์เพื่อไม่ให้ยอมรับคุกกี้ ส่วน “ช่วยเหลือ” ของแถบเครื่องมือบนเบราเซอร์ส่วนใหญ่จะบอกวิธีปิดการใช้งานคุกกี้

ผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

       ในกรณีที่ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านใดเป็นผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือเป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การให้ความยินยอมของท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนท่านด้วย

        เราไม่สามารถจำแนกอายุของผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ หากท่านเป็นผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่ท่านไม่ได้รับทราบหรือได้รับการยินยอมจากท่าน ท่านสามารถร้องขอให้เราลบข้อมูลดังกล่าวได้โดย ติดต่อเรา

สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านสามารถใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการแจ้งให้ทราบท่านสามารถทราบรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูล จากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
 2. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น)
 3. สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูล:ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ถึงกำหนดเวลาที่บริษัทจะต้องทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถใช้สิทธิระงับการทำลายและให้บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อไปได้
 4. สิทธิในการเข้าถึง ขอสำเนา หรือให้เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง หรือรับ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมว่าบริษัทได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร บริษัทขอสงวนสิทธิในการมอบสำเขาข้อมูลให้แก่ท่านด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
 5. สิทธิในการขอคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่กฎหมายให้อำนาจบริษัทในการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านก่อน โดยสามารถร้องขอใช้สิทธินี้ได้โดย ติดต่อเรา
 6. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของได้ ดังต่อไปนี้
        6.1.  ข้อมูลของท่านไม่มีความจำเป็นที่จะเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน
        6.2.  เมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอม และบริษัทไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
 7. ท่านสามารถติดต่อมายังเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) หรือท่านอาจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ https://www.law.chula.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/TDPG2.0-C5-20191009.pdf  โดยเราจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

       เราจะพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการปรับปรุงข้อมูลลงในเว็บไซต์ ของเราโดยเร็วที่สุด ปัจจุบันนโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ ข้อกังวล หรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราที่

 • อีเมล:  compliance@thnic.or.th
 • โทร: 02-244-8261 (เวลาทำการจันทร์-ศุกร์ 09:00 – 17:00 น.)
 • สถานที่ติดต่อ: มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย 159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ