ท่านสามารถบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ​ โดย

  1. โอนเงินบริจาคผ่านทางธนาคาร (Donation)
    ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเเกียรติ
    ชื่อบัญชี มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
    บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 406-000919-5

  2. บริจาคด้วยเช็ค กรุณาออกเช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY และสั่งจ่าย “มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย”

จากนั้นส่งสำเนาใบโอนเงินบริจาค พร้อมแจ้ง ชื่อ – ที่อยู่ (สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน) และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านอย่างชัดเจน

ส่งกลับมาที่ โทรสาร 02 244 8264

หรือ อีเมล์ info@thnic.or.th

หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
เลขที่ 159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300