บริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ

บริจาคสมทบทุนมูลนิธิผ่านทางธนาคาร (Donation)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเเกียรติ
ชื่อบัญชี มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 406-000919-5

สำหรับการบริจาคด้วยเช็ค กรุณาออกเช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY และสั่งจ่าย “มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย”

ใคร่ขอความกรุณาผู้บริจาคนำสำเนาใบโอนเงินบริจาค พร้อมเขียน ชื่อ – ที่อยู่ (สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน) และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านอย่างชัดเจน ส่งกลับมาที่

โทรสาร         02 244 8264                       (หรือ)
อีเมล์           info (@) thnic.or.th             (หรือ)
ไปรษณีย์        มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

เลขที่ 159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300