บริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ

on เมษายน 25, 2019        by Naritcha

ท่านสามารถบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ โดย

1. โอนเงินบริจาคผ่านทางธนาคาร (Donation)

ชื่อบัญชี:               มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
เลขที่บัญชี:           406-0-00919-5
ชื่อธนาคาร:          ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
สาขา:                    โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
SWIFT CODE:       SICOTHBK

2. บริจาคด้วยเช็ค กรุณาออกเช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY และสั่งจ่าย “มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย”

จากนั้นส่งสำเนาใบโอนเงินบริจาค พร้อมแจ้ง ชื่อ – ที่อยู่ (สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน) และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านอย่างชัดเจน 

แล้วส่งกลับมาที่ 

 • โทรสาร: 02 244 8264
 • อีเมล์: info@thnic.or.th
 • หรือทาง ไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

  มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
  เลขที่ 159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ท่านสามารถบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ โดย

1. โอนเงินบริจาคผ่านทางธนาคาร (Donation)

Bank name:         
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

ชื่อบัญชี:               
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

เลขที่บัญชี:           
406-0-00919-5

ประเภท:               
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 

สาขา:                    
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ

SWIFT CODE:       
SICOTHBK

2. บริจาคด้วยเช็ค กรุณาออกเช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY และสั่งจ่าย “มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย”

จากนั้นส่งสำเนาใบโอนเงินบริจาค พร้อมแจ้ง ชื่อ – ที่อยู่ (สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน) และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านอย่างชัดเจน 

แล้วส่งกลับมาที่ 

 • โทรสาร: 02 244 8264
 • อีเมล์: info@thnic.or.th
 • หรือทาง ไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

  มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
  เลขที่ 159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ท่านสามารถบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ โดย

1. โอนเงินบริจาคผ่านทางธนาคาร (Donation)

ชื่อบัญชี:               มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
เลขที่บัญชี:           406-0-00919-5
ชื่อธนาคาร:          ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
สาขา:                    โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
SWIFT CODE:       SICOTHBK

2. บริจาคด้วยเช็ค กรุณาออกเช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY และสั่งจ่าย “มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย”

จากนั้นส่งสำเนาใบโอนเงินบริจาค พร้อมแจ้ง ชื่อ – ที่อยู่ (สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน) และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านอย่างชัดเจน 

แล้วส่งกลับมาที่ 

 • โทรสาร: 02 244 8264
 • อีเมล์: info@thnic.or.th
 • หรือทาง ไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

  มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
  เลขที่ 159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ท่านสามารถบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ โดย

1. โอนเงินบริจาคผ่านทางธนาคาร (Donation)

Bank name:         
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

ชื่อบัญชี:               
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

เลขที่บัญชี:           
406-0-00919-5

ประเภท:               
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 

สาขา:                    
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ

SWIFT CODE:       
SICOTHBK

2. บริจาคด้วยเช็ค กรุณาออกเช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY และสั่งจ่าย “มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย”

จากนั้นส่งสำเนาใบโอนเงินบริจาค พร้อมแจ้ง ชื่อ – ที่อยู่ (สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน) และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านอย่างชัดเจน 

แล้วส่งกลับมาที่ 

 • โทรสาร: 02 244 8264
 • อีเมล์: info@thnic.or.th
 • หรือทาง ไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

  มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
  เลขที่ 159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ

RECENT POST