หมวดหมู่โดเมน

on ตุลาคม 12, 2021        by Naritcha

.ac.th หรือ .ศึกษา.ไทย

สำหรับสถานศึกษาที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่า

.in.th หรือ .ไทย

สำหรับองค์กรทุกประเภทตามกฎหมายไทย หรือบุคคลสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย

.go.th หรือ .รัฐบาล.ไทย

สำหรับส่วนราชการ และโครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 17 ธันวาคม 2545

.mi.th หรือ .ทหาร.ไทย

 สำหรับหน่วยงานภายใต้กองทัพไทยที่ได้รับการรับรองการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากกรมการสื่อสารทหารกองบัญชาการกองทัพไทย

.net.th หรือ .เน็ต.ไทย

สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ตามพระราชบัญญัติการประกอบ กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544

.or.th หรือ .องค์กร.ไทย

สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน

.co.th หรือ .ธุรกิจ.ไทย

สำหรับนิติบุคคลและบุคคลผู้ประกอบธุรกิจ
(1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(2) บุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
(3) รัฐวิสาหกิจ
(4) บุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
(5) นิติบุคคลหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ สามารถแต่งตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ
ให้ถือครองชื่อโดเมนโดยตัวแทนต้องเป็นบุคคลตามข้อ (1) หรือ (2)

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ