มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมให้มีการใช้ชื่อโดเมนและอีเมลเป็นภาษาไทย เพื่อลดช่องว่างดิจิทัลด้านการสื่อสาร เนื่องจากปัจจุบันยังมีคนในท้องถิ่นส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ ทำให้เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงหรือเข้าไปใช้บริการต่าง ๆ จากเว็บไซต์

ในปี 2562 มูลนิธิฯ จัด THNG Camp#9: Internet Governance & Hackathon เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Internet Governance) โดยหนึ่งในหัวข้อการอบรมของโครงการนี้คือ Email Address Internationalization (EAI) หรือ อีเมลแอดเดรสที่เป็นภาษาท้องถิ่น มีการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งระบบให้รองรับ .ไทย ให้เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ หรือแอปพลิเคชั่น รองรับการใช้งาน สามารถรับ ตรวจสอบ จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผล ชื่อโดเมน .ไทย และอีเมลภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

มูลนิธิฯ จึงจัดกิจกรรม “Online EAI Hackathon 2020” ขึ้น เพื่อต่อยอดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางเทคนิคในด้านนี้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น


รายละเอียด Online EAI Hackathon

แข่งขัน ติดตั้งโดเมน, จัดทำเว็บไซต์ และติดตั้งระบบ Mail Server ลูกค้า THNIC ให้รองรับอีเมลภาษาไทย

สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องทำมีดังนี้

 1. เก็บข้อมูลความต้องการเบื้องต้น (Requirement) จากบริษัทลูกค้าที่เป็นโจทย์ ได้แก่
  1.1 โลโก้
  1.2 รูปสินค้า / บริการ
  1.3 ข้อมูลบริษัท และ ข้อมูลการติดต่อ
  1.4 อีเมลทั้งไทยและอังกฤษที่ต้องการใช้
  1.5 ข้อมูลอื่นที่จำเป็น (ถ้ามี)
 2. ติดตั้งโดเมน
 3. สร้างเว็บไซต์อย่างน้อย 3 หน้า โดยต้องมีข้อมูลสำคัญ ได้แก่
  3.1 เกี่ยวกับบริษัท
  3.2 รายละเอียด สินค้า / บริการ
  3.3 ติดต่อ
 4. ติดตั้งระบบ Mail Server ให้สามารถรับและส่งอีเมลภาษาอังกฤษ ([name]@[domain].[type].th) และอีเมลภาษาไทย ([ชื่อ]@[โดเมน].[ประเภท].ไทย)
 5. สร้าง Contact Form ในหน้า “ติดต่อ” ให้ส่งอีเมลไปยังอีเมล .ไทย ที่บริษัทกำหนดได้จริง

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าแข่งขัน

 1. แข่งขันเป็นทีม แต่ละทีมมีสมาชิกทีมละ 1-3 คน
 2. สมาชิกในทีมอย่างน้อย 1 คน จะต้องเคยผ่านการเข้าร่วมโครงการ THNG Camp รุ่นใดรุ่นหนึ่งมาก่อน
 3. ผู้สมัครต้องสามารถร่วมกิจกรรมได้จนจบการแข่งขัน ผ่านระบบประชุมทางไกล VClass

รูปแบบการแข่งขัน

 • Online Hackathon ภายในเวลา 24 ชั่งโมง
 • ไม่จำกัดเครื่องมือที่ใช้ในการแข่งขัน
 • กรรมการติดตามการแข่งขันผ่านระบบ VClass โดยผู้เข้าแข่งขันต้องเปิด Server ให้กรรมการเข้าได้ตลอดเวลา
 • ผู้เข้าแข่งขันสร้าง DNS Server, Web Server, Mail Server บนเครื่องเดียวกัน
 • การนำเสนอผลงาน กลุ่มละ 10 นาที และถามตอบกลุ่มละไม่เกิน 20 นาที

เงินรางวัล 

 • ทีมชนะเลิศ รับเงินรางวัล 5,000 บาท
 • ทีมที่พัฒนาให้ลูกค้าใช้งานต่อหลังจาก Hackathon รับเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท

กำหนดการ

 • ลงทะเบียนรับสมัคร (คลิ้ก)
  25 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2563
 • ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือก
  26 มิถุนายน 2563
 • วันแข่งขัน Online EAI Hackathon
  4 – 5 กรกฎาคม 2563

กำหนดการ Online EAI Hackathon

4 กรกฎาคม 2563
8.00 – 8.30 น. ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว
8.30 – 9.00 น. เปิดงาน, แนะนำการแข่งขัน และอธิบายโจทย์ โดย….
9:00 น. เริ่ม Online EAI Hackathon

5 กรกฎาคม 2563
9.00 น. นำเสนอผลงานและ Demo การรับส่งอีเมล กลุ่มละ 10 นาที และ ถามตอบกลุ่มละไม่เกิน 20 นาที
12.00 น. กรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน
13.00 น. ประกาศผล


กติกา เกณฑ์การตัดสิน

 1. กรรมการจะพิจารณาเฉพาะผลงานที่ดำเนินงานในระหว่างการแข่งขันเท่านั้น โดยมีเกณฑ์การตัดสินผลงานจาก
  • ความสมบูรณ์ของผลงาน และการใช้งานได้จริง 80%
  • การนำเสนอผลงานได้ครบถ้วนตามโจทย์ที่ได้รับ 20%
 2. การตัดสินผลงานจากกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

คณะกรรมการ

ดร.พจนันท์ รัตนไชยพันธ์

ธนิยะ วงษ์เสือนุ่ม

ฐิติพงศ์ ภาคอินทรีย์

ภาคภูมิ ไตรพัฒน์

จิรศักดิ์ จุลวัจน์