สนับสนุนการศึกษาวิจัยและการพัฒนาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่งของมูลนิธิฯ ที่ผ่านมามูลนิธิได้สนับสนุนการศึกษาวิจัย ดังนี้

สนับสนุนทุนวิจัยผ่านสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)

ปี พ.ศ.

หัวข้อวิจัย

นักวิจัย

สังกัด

2553 การประเมินความสามารถของท่ออินเตอร์เน็ตในการส่งข้อมูลภาพ
ทางการแพทย์แบบ PACS สำหรับการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
โดยใช้แพ็คเก็ตที่ได้คุณภาพเป็นตัวชี้วัดบนพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ของสมการการถดถอย (Regression)
ผศ.ดร.สานนท์ ฉิมมณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
การหาตำแหน่งของเป้าหมายในโครงข่ายเซนเซอร์ไร้สายบนพื้นฐาน
เทคโนโลยี ZigBee
[บทคัดย่อ][Abstract]
ดร.พนารัตน์ เชิญถนอมวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การพัฒนาและวิเคราะห์แบบจำลองการเปิดการติดต่อแบบพร้อมกัน
ในโปรโตคอล Datagram Congestion Control Protocol
[บทคัดย่อ][Abstract]
ดร.สมศักดิ์ วาณิชอนันต์ชัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพัฒนาดัชนีสำหรับแนวทางการรักษาความเป็นส่วนตัว
แบบการเรียงสับเปลี่ยน
[บทคัดย่อ][Abstract]
ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2554 อัลกอริธึมสำหรับการบีบอัดภาพนิ่งสีที่มีความซับซ้อนในการประมวลผลต่ำ
สำหรับใช้งานในเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สายแบบสื่อผสม
[บทคัดย่อ][Abstract]
ผศ.ดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระบบรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับการเกษตร
[Abstract]
ดร.ปิยะ เตชะธีราวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2555 Enabling continued operation of IT services and infrastructures
during floods and other disasters
[Abstract]
ดร.ประภาพร รัตนธำรง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2556 วิธีการจัดสรรทรัพยากรที่แม่นยำสำหรับการสร้างเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
A precise network dimensioning method for wireless sensor networks
[บทคัดย่อ][Abstract]
ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบจำแนกประเภทสถานที่เชิงพาณิชย์แบบออนไลน์และเพิ่มพูนสำหรับ
การระบุแผนที่แบบอัตโนมัติ
ดร.อารัมภ์ กาวีวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2560 ศึกษากลไกการสร้างแรงจูงใจสําาหรับปัญญาจากฝูงชนผ่าน
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
ดร.จุไรรัตน์ พุทธรักษ์ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2561 โครงการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพในเครือข่าย
เซ็นเซอร์ไร้สายแบบเติมได้
รศ.ดร.จักรชัย โสอินทร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

สนับสนุนการวิจัยผ่าน Thailand Networking Group (THNG)

ปี พ.ศ.

หัวข้อวิจัย

นักวิจัย

สังกัด

2561 Community Diagnosis for Development of Health Digital
Technologies
[Abstract]
      Amarin Tawata Faculty of Management Science,
Silpakorn University

สนับสนุนงานวิชาการอื่น ๆ

ปี พ.ศ.

หัวข้อวิจัย

นักวิจัย

สังกัด

2561 Wireless Edge Network for Sustainable Rural Community Networks
[Poster Presentation]
Adisorn Lertsinsrubtavee
Nunthaphat Weshsuwannarugs
Nisarat Tansakul
Attaphongse Taparugssanagorn , and
Kanchana Kanchanasut
Asian Institute of Technology