สนับสนุนงานวิจัย

on มกราคม 7, 2016        by THNICF

การสนับสนุนการศึกษาวิจัยและการพัฒนาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่งของมูลนิธิฯ ที่ผ่านมามูลนิธิได้สนับสนุนการศึกษาวิจัย ดังนี้

สนับสนุนทุนวิจัยผ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)

ปี 2553

หัวข้อวิจัย: การประเมินความสามารถของท่ออินเตอร์เน็ตในการส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบ PACS สำหรับการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) โดยใช้แพ็คเก็ตที่ได้คุณภาพเป็นตัวชี้วัดบนพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของสมการการถดถอย (Regression)

นักวิจัย: ผศ.ดร.สานนท์ ฉิมมณี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

บทคัดย่อ
ไทยอังกฤษ

หัวข้อวิจัย: การพัฒนาและวิเคราะห์แบบจำลองการเปิดการติดต่อแบบพร้อมกันในโปรโตคอล Datagram Congestion Control Protocol

นักวิจัย: ดร.สมศักดิ์ วาณิชอนันต์ชัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บทคัดย่อ
ไทยอังกฤษ

หัวข้อวิจัย: การหาตำแหน่งของเป้าหมายในโครงข่ายเซนเซอร์ไร้สายบนพื้นฐานเทคโนโลยี ZigBee

นักวิจัย: ดร.พนารัตน์ เชิญถนอมวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทคัดย่อ
ไทยอังกฤษ

หัวข้อวิจัย: การพัฒนาดัชนีสำหรับแนวทางการรักษาความเป็นส่วนตัวแบบการเรียงสับเปลี่ยน

นักวิจัย: ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
ไทยอังกฤษ

ปี 2554

หัวข้อวิจัย: อัลกอริธึมสำหรับการบีบอัดภาพนิ่งสีที่มีความซับซ้อนในการประมวลผลต่ำ สำหรับใช้งานในเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สายแบบสื่อผสม

นักวิจัย: ผศ.ดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ
ไทยอังกฤษ

หัวข้อวิจัย: ระบบรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับการเกษตร

นักวิจัย: ดร.ปิยะ เตชะธีราวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ
อังกฤษ

ปี 2555

หัวข้อวิจัย: Enabling continued operation of IT services and infrastructures during floods and other disasters

นักวิจัย: ดร.ประภาพร รัตนธำรง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ
ไทยอังกฤษ

 

ปี 2556

หัวข้อวิจัย: วิธีการจัดสรรทรัพยากรที่แม่นยำสำหรับการสร้างเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

นักวิจัย: ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทคัดย่อ
ไทยอังกฤษ

หัวข้อวิจัย: ระบบจำแนกประเภทสถานที่เชิงพาณิชย์แบบออนไลน์และเพิ่มพูนสำหรับ
การระบุแผนที่แบบอัตโนมัติ

นักวิจัย: ดร.อารัมภ์ กาวีวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี 2560

หัวข้อวิจัย: ศึกษากลไกการสร้างแรงจูงใจสําาหรับปัญญาจากฝูงชนผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

นักวิจัย: ดร.จุไรรัตน์ พุทธรักษ์ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทคัดย่อ
ไทยอังกฤษ

 

ปี 2561

หัวข้อวิจัย: โครงการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายแบบเติมได้

นักวิจัย: รศ.ดร.จักรชัย โสอินทร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ
ไทย – อังกฤษ

 

สนับสนุนการวิจัยผ่าน Thailand Networking Group (THNG)

ปี 2561

หัวข้อวิจัย: Community Diagnosis for Development of Health Digital Technologies

นักวิจัย: Amarin Tawata Faculty of Management Science, Silpakorn University

บทคัดย่อ
อังกฤษ

 

สนับสนุนงานวิชาการอื่น ๆ

ปี 2561

หัวข้อวิจัย: Wireless Edge Network for Sustainable Rural Community Networks

นักวิจัย: Adisorn Lertsinsrubtavee, Nunthaphat Weshsuwannarugs, Nisarat Tansakul, Attaphongse Taparugssanagorn , and
Kanchana Kanchanasut – Asian Institute of Technology

บทคัดย่อ
อังกฤษ

 

ปี 2564

หัวข้อวิจัย: การรับรู้และยอมรับการใช้ชื่อโดเมนภาษาไทย ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

นักวิจัย: ผศ.ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทสรุปผู้บริหาร
ไทย